Affordable Access

Estructura de la indústria pre-capitalista. La draperia

Authors
Publisher
Recerques: història, economia, cultura
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Estructura de la indústria pre-capitalista. La draperia per ]aume Torras i Elias El tema de la revolució industrial és segurament el més característic de la literatura d'historia economica, per la qualitat i el nombre deIs estudis que ha suscitat, i també pel lloc estrategic que aquesta noció ocupa en l'aparell inter- pretatiu que la disciplina ha anat desenvolupant. De fet, la revolució industrial és la clau de volta dels esquemes de periodització més acceptats. Que aquesta fractura crucial es reconegui principalment per les transforma- cions esdevingudes en l'anomenat sector secundari de la producció ja subratlla l'interes de coneixer-ne l'estructura peculiar i la forma d'inserció en el conjunt de l'economia abans deIs canvis que tan profundament van alterar-lo. Uns can- vis que només poden copsar-se adequadament si hom coneix prou allo que feren canviar. La indústria abans de la revolució industrial és un objecte d'estudi relati- vament freqüentat. Pero la veritat és que hom no hi para gaire esment, a l'hora de definir la constitució d'aquelles societats significativament anomenades «agdt- ries», o de construir models que expliquin el funcionament de l'economia pre- capitalista.' Predomina el tractament sectorial i merament descriptiu de la in- dústria tradicional -anomenem-Ia així per convenció-, examinada per analo- gia amb la de debO, la moderna, una perspectiva que només en descobreix la migradesa i la ineficacia. Qui s'endinsa en l'estudi de la indústria tradicional sense restringir-lo a la seva descripció ho fa, dones, amb un equipatge més aviat pobre, i s'exposa a relliscades espectaculars. El present assaig ha nascut de la constatació d'aquest risco La voluntat de minimitzar-Io en un estudi sobre documentació relativa a la indústria llanera al segle XVIII em va fer pensar que convenia abans fer una reflexió més general sobre l'objecte de la recerca. Aquestes pagines en són el resultat, i tenen la pretensió d'establir un marc conceptual per a en

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F