Affordable Access

Ciliaten Myrionecta rubra i danske farvande

Authors
Publisher
Danmarks Miljøundersøgelser, Miljøministeriet
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Faglig rapport fra DMU, nr. 441 Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Næringsstofbalancer på udvalgte bedrifter i Landovervågningen Faglig rapport fra DMU, nr. 441 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Næringsstofbalancer på udvalgte bedrifter i Landovervågningen Faglig rapport fra DMU, nr. 441 2003 Torben Videbæk Hansen Ruth Grant Datablad Titel: Næringsstofbalancer på udvalgte bedrifter i Landovervågningen Forfattere: Torben Videbæk Hansen, Ruth Grant Afdeling: Afdeling for Ferskvandsøkologi Serietitel og nummer: Faglig rapport fra DMU nr. 441 Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet URL: http://www.dmu.dk Udgivelsestidspunkt: Maj 2003 Faglig kommentering: Forskningschef Kurt Nielsen, seniorforsker Gitte Blicher-Mathiesen samt amter der har deltaget i undersøgelsen. Finansiel støtte: Ingen ekstern finansiering. Bedes citeret: Hansen, T.V. & Grant, R. 2003: Næringsstofbalancer på udvalgte bedrifter i Landover- vågningen. Danmarks Miljøundersøgelser. 26 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 441. http://faglige-rapporter.dmu.dk Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse. Sammenfatning: Opgørelse af næringsstofbalancer på ejendomsniveau har vist at der er stor variation i næ- ringsstofoverskud indenfor ens bedriftstyper. Generelt stiger overskuddet med stigende til- førsel af husdyrgødning. Kvægbrugene har i gennemsnit et væsentligt større overskud end man ville forvente på baggrund af normer for gødskning og standardantagelser for fodring. Opgørelsen viser endvidere at der på den enkelte bedrift kan være stor forskel mellem normværdier og faktiske værdier for udskillelse af næringsstoffer i husdyrgødning. Opgø- relsen skal bl.a. anvendes i det forberedende arbejde til en Vandmiljøplan III. Emneord: Næringsstoffer, bedriftsbalancer, næringsstofoverskud, mark- og staldbalancer, husdyrgød- ningsnormer, grønt regnskab. Layout/korrektur: Hanne Kjellerup Hansen Tegninger: Grafisk værksted, Silkeborg ISBN: 87-7772-7

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen 118 times
0 Comments
F