Affordable Access

KUR’AN-I KERİM’İN CİHAD VE TERÖRE BAKIŞI

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

117ÖZETİslam’ın temel kavramlarından biri olan cihad, inanan kimsenin bütünvarlığını ortaya koyarak Allah yolunda her türlü ( dil ile, mal ile, beden ile vegerektiğinde savaş ile ) mücahedeye girişmesidir. Cihad kavramının içerisinde hiçbirzaman dünyevi ve nefsanî hedefler yoktur, cihad kavramını yanlış algılayankimselerin ortaya koyduğu fiillerden hareketle, cihad kavramının öyle olduğu anlamıda çıkarılamaz. Çünkü Kur’an-i bir kavram olan cihad, her türlü zulmün, haksızlığınve insan dışı davranışların karşısında gösterilen bir duruştur. Cihad kavramının amacıister inanan, ister inkar eden kimse olsun bütün insanların insanca bir yaşam sürmesiiçin mü’min kimsenin elinden gelen gayreti sarfetmesidir. Ancak terör kavramı iseyalnızca dünyevi ve nefsi duyguları tatmin etme adına yapılan fiillerdir, cihadınaksine yalnız ve yalnız kan kokan hiçbir ulvi amacı olmayan bir kavramdır. Kur’ansırf Allah için mücahede edenleri müjdeleyip, onlara büyük mükâfatlar vaat ederken,terörü ve terör suçunu işleyenleri lanetleyip onları da Cehennem ile müjdelemektedir.Cihad kavramının Kur’an-i bir kavram olduğunu ifade etmiştik, o halde cihadkavramının içini doğru bir şekilde doldurabilmek için asli kaynağına başvurulmasıgerekmektedir. Kur’an ise cihad kavramını bütün ayet-i kerimelerde ‘Allah yolunda’tamlaması ile birlikte kullanmıştır. Buradan da anlaşılan şudur ki cihad kavramıdünyevi amaçlar uğruna yapılan bir çalışma değil bilakis sırf Allah yolunda, Allahiçin yapılan bir mücadeledir. Allah uğrunda, O’nun rızasını kazanmak için yapılanbir fiilin ise O’nun emir ve yasaklarını çiğneyecek şekilde uygulanması hiçbir şekildedoğru değildir. Bu kavramı yanlış anlayanların, ya da yanlış kaynaklardan beslenerekbu fiili yerine getirenlerin yaptıkları da Kur’an-i bir kavram olan cihad’ı aslındanuzaklaştıracak değildir, cihad kavramını Kur’an nasıl betimliyorsa öyledir, diğerleriise insanların yanlış anlaması ya da maksatlı olarak cihad kavramının içini yanlışdoldurmasından başka bir şey değildir. Terör kavramına gelince bu tamamen insanınkendini kaybetmişliğinin, içine düşmüş olduğu boşluğun ve de zihninin başkalarıtarafından esirleştirilmişliğinin bir ifadesidir. Allah’ın can verdiği bir insanın canınakıymak, hatta kendi canını bile bir hiç uğruna yok saymak, toplumların düzenini118bozarak insanların kalplerine korku salmak ve bu sayede toplumsal bir kaos ortamınasebep olmak inanan bir kimsenin hiçbir şekilde altına gireceği bir vebal değildir.Tam tersine inanan bir kimse bütün insanların birlikte, barış içerisinde mutlu vehuzurlu bir şekilde yaşamaları için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirenkimsedir. Bir nevi mücahidin toplumda ki rolü de budur. Ancak terör suçunu işleyenkimseler Kur’an tarafından uyarılmış, haksız yere insanların canına kıydıkları vetoplumların düzenini bozdukları için lanetlenmiş ve uhrevi azap ilemüjdelenmişlerdir. Sözün özü şudur ki cihad hak, terör batıldır ve dünya hayatı dakıyamete kadar hakkın batıl ile mücadelesine sahne olacaktır. (119ABSTRACTİLDEŞ, M. Fatih, “The view of Qur’an of jihad and terror” Master’s Thesis ofExegesis. Student adviser: Prof. Dr. Şevki SAKA. Ankara, 2008.The jihad which is one of the basic conceptions of Islam, is for believer toembark on all kind (with tongue, with goods, with body and with war, if necessary )of struggles in the path of God, putting forth his all existence. The conception ofjihad has never included mundane or fleshly goals, because of the acts put forth byones who misperceive the conception of jihad, the conseption of jihad cannot be saidto have such a meaning. Because, jihad which is a conseption of Qur’an is anattitude shown against all kind of cruelty, unfairness and inhuman treatments. Thepurpose of the conseption of jihad is to try to do muslim\'s best for, whether he isfaithful or infidel, all humanity to live on humanly. However, the conseption of terroraims at satisfaction of only mundane and fleshly emotions, contrary to jihad, it is aconseption that smells blood and has no sublime goal. While Qur’an tells the oneswho get jihad for God a piece of good news and promises them great rewards, itcurses terror and the ones who commit terror crime and promises them the hell.We stated the conseption of jihad as a Qur’an conseption, then, it is requiredto get its essential source to fill in this conseption properly. As for the Qur’an in itsall verses, the conseption of jihad is used with the prepositional phrase of ‘in thepath of God’. This implies that the conseption of jihad is not a work for mundanegoals, on the contrary, it is solely struggle done in the path of God, only for God.Implementation form in which his commandments and prohibitions are trangressedof an act that done for the sake of God, to earn his consent is not correct by nomeans. The treatments of the ones who misunderstand this conseption or the oneswho fulfill this act by utilizing wrong sources would not put the conseption of jihadwhich is a conseption of the Qur’an out of its essential meaning. It is essential howthe Qur’an illustrate the conseption of jihad, others are nothing that peoplemisunderstand or fill in the conseption of jihad wrong purposely. As for the120conseption of terror, this is absolutely expression for human to lose his senses, to fallinto emptiness, to have been gotten captive by the others. To kill one’s life that Godgave, to ignore even his own life, to give people’s hearts the consternation byviolating the order of societies and thus to cause an environment of social chaoswould not be a consequence of an evil action that a believer can suffer in no wise. Onthe contrary, a believer is the one who fulfill his responsibility on that all people livetogether, happily and peacefully. Here is that jihadist has a role in the society.However, the ones who commit terror crime are warn by the Qur’an, are cursed forkilling people’s life unfairly and for violating the order of societies and are informedwith the pangs of hell. In short, jihad is the development but terror is the corruptionof earth and humanity; jihad is true but terror is false and the world would be thestage on struggle with the false of the true by judgment.)

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments