Affordable Access

Michael Adler, Colin Bell, Jochen Clasen, Adriana Sinfield (eds.): The Sociology of Social Security

Authors
Publisher
University of Zagreb, faculty of Law, Study centre for Social Work; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Rev. sac. polit., god. ll, br. 3, str. 273.277, Zagreb 1995. slodavaca i posloprimaca te o iskustvima tota- litarizma u Njemačkoj. O socijalnoj državi prema njemačkom us- tavu govori se u eseju koji nosi naslov Socijal- na država prema Ustavu. Ovdje se citiraju i kratko komentiraju odrednice Ustava kojima se Njemačka uređuje kao socijalna država. Zatim se govori o odnosu pojmova pravna i socijalna država. Na kraju ovog teksta navodi se izvor iz kojeg su uzeta i prevedena prva tri spomenuta eseja. Naredni esej Socijalna politika sadrži defi- niciju pojma socijalne politike-i njenog razvoja u Njemačkoj. Ovaj dio preveden je iz leksiko- na kao i naredni, veoma kratki tekst pod na- slovom Socijalno pravo. Esej Socijalno osigu- ranje zapravo je najinformativniji i iz njega se može ponajviše doznati o socijalnoj politici u Njemačkoj. Govori se o ciljevima, sadržaju i načelima oblikovanja socijalnog osiguranja, o zdravstvenom, mirovinskom i osiguranju za nezaposlene. Posebno se govori o razvoju i fi- nanciranju socijalnih davanja. U završnim dje- lovima knjige obrađuju se teme socijalnog partnerstva, suodlučivanja te tarifnog prava. Jasno, sve se ponovo odnosi na prilike u Nje- mačkoj. Zanimljivo je da priređivač knjige nije ob- jasnio načelo odabira prevedenih tekstova niti se očitovao o kakvom se karakteru tekstova radi. Ne navodi se kome je knjiga namijenje- na. Važno je ustanoviti da ova knjiga nije ima- la recenzente. Ova knjiga može neupućene informirati o aktualnim problemima socijalne politike i so- cijalne države, ali ih isto tako može i zavesti. U nedostatku prevedene literature i u osku- dici domaćih znanstvenih istraživanja knjiga može biti korisna za podizanje na višu razinu dnevno-političkih rasprava, ali nema karakter znanstveno-istraživačkog djela. Možda se au- tor u ovom poslu rukovodio komercijalnim efektima izdavanja knjige, ali i u tom bi slu- čaju bolje bilo da su privedeni znanstveno re- levantni tekstovi za kojima postoji potreba u hrvatskoj javnosti. Gojko Bežov

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments