Affordable Access

Crónica artística

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ans no riiiclrá la tardor trist:i.- . . . . . . . . . . . . Y la Iliim indecisa <le l l O r i ~ n t els ya t robi Ibesantse. 11 -L.liiherna mesa. {Y ta clai-A? -fii~is á la iiit. Ai-e es de dia.- <Juan r-a sentirla c! papellii lins sr. va ci-euri <)ue's moría. I:ll:r ~ l i ~ u é : -'l"estirno tan! ..... (Jué felis si)ch, eoamoracla! <>u'lierniiis que't ~ e i g y quC lrrillant ;iii 1;) clai-(ir d'aquesta aul>ada!- Y <-ll coiitcst:~ ab yreu descoi~snl scntint i'rtmor que se'ii ana1.a. -C<>in 111i C;irem? j o adot-o'l Sol. I ' ú ... ,>o.- mes ella j;i plol-asa. -()*i& ti-ista esticli! Y quC riil;int passn I'Amor que m'enceili;i!- Y'is ulis petits fitii á Llc,,a,,t y malelii I'astrr del día. -Qué trista rsticli! Cúm sciit~i'l cle la ilusió nascii<!;t y iiiorta! ~i<i'iis seurem ii~Cs? -May m i s ! -M:,? més. .... ! L a put~yala<i;i q u ' h a estzrt fiirta!- Serise una espuriia <le c<,iisiil, ella restá, trista, abatu~ln ..... EL1 va fuyi entre un ra i r <le sol E l l i per terra aná perduriii. Y aixis <luerlare!i ris diis cors que's creyan viure ilusiii i:erii:i, E11, claurat, lliure, besaiit iI(li.s oblidá prompte á la Ilulierii;i. izlla, per terra, tristamc;ii, a'arnor [noria lx pobre m..... Y un jorii sentí u11 risclc ecti.i<luit y's trobi pt-csonera fui-t:imciit al becli <I'un;r aurcncta. R . Suvlñaeh S e n c i e s . Crónica Artística .- - De (los niivas ex]>i,sicir>ns [le pintril-;is i(i,t. 1i:rii tiii- gut ilorli en el Sal0 I':i,-&S, eiis toca p:ii.i:hr ;ii-iiy: 1:i cna es d'uii joi-r rluc s7Ii;i <lon;it <i coiicixrr eiiti-e nosaltres am son !>nc;itje <le iluadros piii-tats casi tots de P;rrís; 1':iltr:r es d'itn pintor deis quc iic>rlriam ,dir classificats. I3n Pidel:iserim, ijiz'es el juve piiitoi- <lu'ac:il>:i <le donarse á coneixer, es u n irnp~.esioiiista ;iin tata la accepció de I;r p:irai~i:r. Educat en in rnn<lcr-n;i cscol;i fr;iiicesa, eii sns obras s'hi i i i i t :~ la xraniliss

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments