Affordable Access

Prikaz knjige - POREMEĆAJ POSLIJETRAUMATSKE OGORČENOSTI. DEFINICIJA. DOKAZI. DIJAGNOSTIKA. TRETMAN - Linden, M., Rotter, M., Baumann, K., Lieberei, B.

Authors
Publisher
Faculty of Law, University of Zagreb, Department of Social Work
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

11 Prikaz knj.indd Poremećaj poslijetraumatske ogorčenosti. Defi nicija. Dokazi. Dijagnostika. Tretman prikaz knjiga 687 POREMEĆAJ POSLIJETRAUMATSKE OGORČENOSTI. DEFINICIJA. DOKAZI. DIJAGNOSTIKA. TRETMAN Linden, M., Rotter, M., Baumann, K., Lieberei, B. Hogrefe & Huber Publishers, 2007., 155 stranica. Autori ove knjige članovi su istraživačke skupine Psiho- somatskog rehabilitacijskog zavoda Medicinskog fakulteta Odjela za bihevioralnu i psihosomatsku medicinu Seehof u Berlinu (Research Group Psychosomatic Rehabilitation, Charité, University Medicine and the Department of Beha- vioral and Psychosomatic Medicine, BfA Rehabilitation Center Seehof, Teltow, Berlin, Germany). Putem prikaza rezultata istraživanja i kroz prikaze slučajeva, predstavljen je pionirski teorijski koncept »Poremećaj poslijetrauma- tske ogorčenosti1« (PTED), kao poseban entitet, na granici između PTSP-a i poremećaja prilagodbe. Tema knjige može biti zanimljiva kliničarima i sudskim vještacima, ali i ostalim stručnjacima, posebno u zemljama koje su bile pogođene ratnim stradanjima, društvenim promjenama uslijed tranzicije društva, ekonomskim 1 »Posttraumatic Embitterment Disorder. Defi nition, Evidence, Diagnosis, Treatment« Ljetopis socijalnog rada 2009., 16 (3), 687-690 str. 688 prikaz knjiga promjenama, potrebom za reorganizacijom života i svugdje gdje je stanovništvu potrebna velika snaga za prilagodbu novim uvjetima. Poremećaji prilagodbe heterogena su skupina mentalnih poremećaja koji igraju važnu ulogu u kliničkoj praksi, teško se liječe, a mogu dovesti i do kroniciteta i invalidnosti. Dijagnostički algoritmi koji ih opisuju nisu potpuno jasni, a gotovo da su zanemareni u epidemiološkim i kliničkim studijama. Prema Međunarodnoj klasifi kaciji bolesti MKB-10, duševni poremećaji koji nastaju kao reakcija na teški stres svrstani su u sljedeće kategorije: F43.0 – akutni stresni poremećaj, F43.1 - posttraumatski stresni poremećaj, F43.2 - poremećaj prilagodbe, te

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments