Affordable Access

Jasenka Kodrnja (ur.) Rodno/spolno obilježavanje prostora i vremena u Hrvatskoj Zagreb, Institut za društvena istraživanja, 2006., 345 str.

Authors
Publisher
Institute for social research in Zagreb
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

MAK-Sociologija-sela-4-2006.vp Jasenka Kodrnja (ur.) Rodno/spolno obilje`avanje prostora i vremena u Hrvatskoj Zagreb, Institut za dru{tvena istra`ivanja, 2006., 345 str. Knjiga Rodno/spolno obilje`avanje prostora i vremena u Hrvatskoj, objavljena u Institutu za dru{tvena istra`ivanja u Zagrebu, doprinos je suvremenoj femini- sti~koj misli kako u teorijskom i filozofskom, tako i u sociolo{kom, empirijskom smislu. Ona je zapravo zbornik radova koji predstavljaju projekt kao nastavak dvaju prethodnih istra`ivanja provedenih 1979/1980. i 1998. godine, a objavljenih u knjigama Umjetnik u dru{tvenom kontekstu te Nimfe, Muze, Eurinome – dru- {tveni polo`aj umjetnica u Hrvatskoj. Novo istra`ivanje rodnog/spolnog obilje- `avanja prostora i vremena doprinosi redefiniranju njegove asimetrije i hijerarhije, va`noj temi u kontekstu roda/spola u Hrvatskoj zbog njezina zanemarenog po- lo`aja na znanstvenoj i institucionalnoj razini. Zbornik se sastoji od ~etiriju ve}ih poglavlja, a unutar njih se nalaze pojedina~ni tekstovi ~ak trinaest autorica. U prvom poglavlju se nazna~uje okvir istra`ivanja u smislu teorijskog uvoda, metodologije te hipoteza i ciljeva istra`ivanja; u drugom su prikazani rezultati istra`ivanja o prisutnosti `ena u prostoru kroz analizu nazi- va ulica, trgova i spomenika u Republici Hrvatskoj, u tre}em se analizira Hrvatski op}i leksikon (LZMK, 1996.) u kontekstu vremena i roda/spola, a u ~etvrtom se upu}uje na broj znanstvenica, umjetnica i filozofkinja zastupljenih u Hrvatskom op}em leksikonu Zagrebu (u daljnjem tekstu HOL). U Sa`etku Jasenka Kodrnja nam daje uvid u potvr|enost hipoteza {to su bile postavljene na po~etku istra- `ivanja te upu}uje na odre|ene zaklju~ke i mogu}e primjene i akcije. U Prilogu na kraju zbornika prilo`en je ispis prvih deset `ena i mu{karaca iz Hrvatskog op}eg leksikona iz razli~itih podru~ja umjetnosti, znanosti, povijesti i politike, filo- zofije, arhitekture i gra|evinarstva i sli~no. Prvo poglavlje naslovljeno Konceptualizacija – naznake (de

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F