Affordable Access

CAMPOS, Augusto de. e.e. cummings. poem(a)s

Authors
Publisher
Quaderns: revista de traducció
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Quaderns. Revista de traducció 7, 2002 193-214 RESSENYES Un dels trets que millor car estudis actuals sobre la traduc sitat, una diversitat que es p àmbits fonamentals: els teme abordats per la recerca que e camp i els paradigmes des d borden aquests temes. Gràc diversitat, d’una banda s’ha a tall de disciplines des de les dien. Així, certament, els c sobre l’objecte, la traducció, s da més aprofundits, però aque funditat comporta també e excessiva fragmentació que vista la globalitat del ma Igualment, la pluridisciplinarit seir un coneixement cada veg plex de l’objecte, sempre qu la necessària comunicació e de recerca. Les editores del volum q han volgut fer una aportació diversitat i de la complexitat d caments, sense perdre de vist de l’objecte. La seva tria de les presentades al IV Congrés sobre Traducció (Bellaterra, presidida per la intenció d’of com més ample millor dels tem r c ci xe em l es te a en om o o xa rd p aq e le BEEBY, Allison; ENSINGER Investigating Translation. a on Translation, Barcelona Amsterdam/Filadelfia: Joh Quaderns 7 001-222 6/12/01 11:41 Página 193 acteritzen els ció és la diver- lasma en dos s i problemes s fa en aquest els quals s’a- ies a aquesta mpliat el ven- quals s’estu- oneixements ón cada vega- sta major pro- l perill d’una faci perdre de teix objecte. at permet pos- ada més com- e s’estableixi ntre les línies ment es poden considera investigació sobre la traduc han procurat establir un ne posant en relleu la compl temes i aproximacions. Els treballs aplegats en e nitzen en quatre seccions. L’ ció entre el text original i el deix d’una llarga tradició. En han predominat els enfocam eminentment prescriptiu, c literària o la lingüística c esmentar dos paradigmes m que lentament han anat dei caments de caràcter primo criptiu, com ara els estudis els estudis de gènere. En reflexió sobre els paradigm de la traducció s’inscriuen , Doris; PRESAS, Marisa (eds.) Selected Papers from the 4th Internation , 1998 n Benjamins. 209

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F