Affordable Access

Lo senyoriu feudal de Castellgalí (Contribució a l'estudi del Feudalisme a Catalunya)

Authors
Publisher
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

LO SENYOR~U FEUDAL DE CASTELLGAL~ 47 num suam, qnare non dumueui t eius ... en uirtut dc l a sancta conse- c r ~ c i o del uer cos d e ihesucrist de l a sane estrenga e constrensa tota creatnra qui ... en cor de Eer mal. e men defensa iJj Alpha et o (mega)? et hoc sit mihi ista inuocatio salns e t protectio. Amen. Se diu en lo prblech d'aquesta oració que portantia lo comte de Foix, en lluyta a b lo d3Armanyach, alcanqa complerta victori:~ y feu presoner a n'aquest y altres comtes y capitans qui contra d'ell lluy- taveiu.. En l a Historia general del Languedoch (1) consta que estant en lluyta lo ccmte de Foix, Gastó 111 anoincnat Phcbus, y'l d'Arrua- nyach, Joan 1; a b tot y que'l Sant Pare, Urba V v a procurar apay- begarlos y conviogueren una trcva en 21 de marq do 1362, que devia durar íins a l mea de J u n y de 1363, lo oomte d'Armanyach, a l cap de poch trmps, v a trencerla, y'ls exkreits dels dos rivals se trobaren en lo territori de Launac, de l a dijcesis de Tolosa, lo día 5 d e desembre de 1362, hont tingue lloch una sagnanta batalla que fou de eonse- qüencies funestes per lo d'Armauyach, qui resta venqut y esdev in~ue presoner del comte de Foix; al'action (diu l'esmentada historia)Eut vive et sanglante; on conibattit d'abord des deux cates avec un egal avantage; mais enfin le comte d'Armanyac fut oblige de plier, et l e comte de Foix remporta sul. lui une victoire complete, aprEs lui avoir tu6 bien du monde. Il fit neuf cents gentils-hommes prisonniera sur le comte CArrnanyac, qui fut pris lui-méme dans un bois ou il s'etait re- tire. Entre ces prisonniers, les plus distingues furent Pierie llaimond, comte de Comminges, le comte de Mont-lezun (ou de Pardiac) le sei- gneur d'A1bret et ses deux frEres, le seigneur de Terride, et !e seig- neur de Barbazana. Segnrament a n'aquesta victoi,ia del coiute de Foix se refereix lo prblech ;le 18 oració, y essent axi. podEm fixar la data del cbdex, que degué

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments