Affordable Access

La invenció de l'agricultura al sud-oest d'Àsia

Authors
Publisher
Universitat de Vic
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

CZ-22 q6 El tret que distingeix l’obra de Gordon Childe és que a la seva ment hi havia molt més que simplement arqueologia prehistòrica. Fou un ciutadà políticament compromès, amb un coneixement profund de la història, que sabia que estava vivint en uns temps críticament im- portants. Childe fou llegit àmpliament en an- tropologia i en ciències mediambientals, seguit pels interessats en la teoria evolutiva i en el de- senvolupament de les idees de l’evolució social, i fou un filòsof amb propostes originals per dir en el món social del coneixement. Ell va poder in- troduir els seus col·legues prehistoriadors de tot el món en unes noves maneres d’entendre la prehistòria del Vell món, i els va convèncer per la seva extraordinària i profunda erudició, i va escriure llibres de text de prehistòria europea utilitzats per moltes generacions d’estudiants. Però també va poder escriure llibres que excita- ven la imaginació del públic lector, que comprà les seves encantadores i sinceres síntesis per mi- lions d’exemplars. Les seves idees sobre la im- portància de l’adopció de l’agricultura per a la resta de la història humana romanen fonamen- tals en el pensament popular, i es poden fàcil- ment reconèixer en tot l’espectre literari, des de llibres escolars simples per a nens i joves, fins a llibres de ciència populars i enciclopèdies. Jared Diamond, premi Pulitzer i guanyador del premi Rhone-Poulenc, amb el llibre Guns, Germs and Steel, per citar un exemple que és il·lustratiu del tema d’aquest assaig, comença a explicar la rellevància que va tenir inicialment el Pròxim Orient, on s’adoptà l’agricultura per primera vegada i on emergiren les primeres so- cietats urbanes, els regnes i els imperis, i després continua buscant el punt àlgid en què Europa, i més tard el món occidental modern, esdevin- gueren dominants (DIAMOND, 1996). El text de Diamond sobre els inicis de l’agricultura es basa en dades d’investigació recents, però s’estructu- ra dins el marc de les idees de Childe sobre les revolucions ne

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments