Affordable Access

İşletmelerde rekabetçi üstünlük aracı olarak talep zinciri yönetimi ve talep zinciri halkalarına kalite fonksiyon göçerimi uygulanması

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Bölümü
Publication Date

Abstract

Günümüzün yoğun rekabetçi pazarları ve değişen talep yapıları karşısında işletmeler, ayakta kalabilmek ve rekabetçi avantajlarını sürdürebilmek için, tüm tedarik zinciri boyunca müşteri memnuniyetini arttırmak ve değer yaratmak zorundadırlar. Bu nedenle işletmeler, içinde bulundukları zincirin üyeleriyle daha sıkı işbirliği ve koordinasyon içerisinde bulunmalı ve zincir içerisinde eş zamanlı bilgi akışı sağlamalıdırlar. Bunun yanısıra, üretim ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler işletmelerin müşteri memnuniyetini arttırmak adına daha fazla müşteri odaklı olmalarını kolaylaştırmaktadır. Dolayısıyla, geleneksel tedarik zinciri yönetiminin öncelikli hedefi olan etkinlik, pazarda rekabet edebilmenin tek şartı olmaktan uzaklaşmış, tedarik zinciri yönetiminde etkinlik yanı sıra etkililik özelliğinin de bulunması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, müşteriyi zincirin ilk halkasına yerleştiren ve müşteri talebi doğrultusunda ürün/hizmet üretmeyi hedefleyen talep zinciri yönetimi gündeme gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, tedarik zinciri yönetiminde teknolojik ilerlemeler, pazar ve talep yapısı doğrultusunda meydana gelen değişimlerin incelenmesiyle talep zinciri yönetimi kavramına geçiş sürecinin ortaya konulmasıdır. Çalışmanın bir diğer amacı da talep zinciri yönetiminin etkililik özelliğinin ön plana çıkarılması için müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün/hizmet üretmenin sistematik bir yöntemi olan kalite fonksiyon göçerimi yönteminin, talep zinciri yönetimiyle nasıl bütünleştirileceği sorusuna cevap aramaktır. Bu amaçla alüminyum aksesuar sektöründe faaliyet gösteren ve kapı kolu üreten bir işletmede örnek bir uygulama yapılmış, ürüne ait talep zinciri yapısı ortaya konulmuş ve zincir halkalarına kalite fonksiyon göçeriminin güncelleştirilmiş versiyonu olan modern kalite fonksiyon göçerimi süreçleri uygulanmıştır. Öncelikle, söz konusu ürüne dair hem nihai kullanıcıların hem de merkez işletmenin müşterisi konumunda bulunan zincir üyelerinin ihtiyaçları ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra, zincir içerisindeki koordinasyon ve işbirliğini arttırmak ve zinciri daha etkili kılmak adına, merkez işletmenin müşterisi konumunda bulunan zincir üyelerinin ihtiyaçları belirlenmiştir. Maksimum değer tabloları aracılığıyla bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik teknik özellikler ortaya çıkarılmıştır ve işletmeye bu doğrultuda önerilerde bulunulmuştur.<br />Today's intense competitive markets and changing demand patterns urge firms increase customer satisfaction and generate value for customers. Therefore, firms need to coordinate and cooperate with the members of the supply chain they belong to and must establish synchronized information flow in order to survive and sustain their competitive advantage. Furthermore, advancements in the production and information technologies enable firms to become more customer oriented to increase customer satisfaction. For this reason, efficiency the primary aim of the traditional supply chain management alone, is thought to become insufficient to sustain competitiveness. Thus, demand chain management, having both efficiency and effectiveness features, emerges aiming to produce goods/services according to market requirements.The objective of the study is to put forward the evolution of the demand chain management by observing the advancements in technology, changes in the demand patterns and market structure. Another objective of this study is to answer the question of how to integrate demand chain management and modern quality function deployment, an updated version ofquality function deployment, which is a systematic method to produce goods/services according to customer needs. Applying modern quality function deployment to demand chain management is thought to improve the effectiveness feature in demand chains. Hence, a sample case study is conducted on a firm producing door handles operating in aluminium accessories sector. Demand chain structure of the corresponding product is revealed and modern quality function deployment process steps are applied to chains. Needs for door handles of both end user and the customers of the focal (producer) firm within the chain are determined. Besides, in order to catalyze the coordination and cooperation throughout the chain, the needs of the chain members which are the customers of the focal firm are found out. Maximum value tables, indicating the technical requirements to fulfill the revealed needs are established

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments