Affordable Access

Apunts d'un centenari: Vicenç Solé Jorba i el paisatge olotí

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0229_040 4 0 I l.-;(i I *• INVISTA DE GlRÜNA •V NÚM. Z2<) MAI^i - AUHIL 3005 t^ ARTS Arts Apunts d^un centenari Vicenf Solé Jorba i el paisatge olotí Concepció Batallé Fa uns mesos que s'han complert cent anys del naixement del pintor olotí Viceng Solé Jorba. Format a l'Escola de Belles Arts de la seva ciutat, de la qual després va ser professor, excel-lí en la pintura de paisatge, tant de la Garrotxa com de molts altres indrets del país. Els seus olis, reiteradament exposats a Barcelona, van ser considerats pels crítics de l'época com un intent d'emancipació de rescola olotina. De salut migrada, va morir ais 45 anys sense haver culminat el sait cap a d'altrestendénciesquepotserhauriafet si hagués viscut mes temps. Amb tot, la seva obra, personal I molt definida, té alguns trets que l'allunyen de l'estil deis seus mestres i palesen el seu esforg per renovar els esquemes tradiclonals. ARTS-» R H V I S T A Db GlüONA •> NÚM. 22y MAlí<; - ALIHIL ^OO S^ t- U.vl 41 Deixeble d'lu Pascual i seguidor de la pedagogía deis Vayreda, no se'l troba Iligat ais cánons d'un mestratge concret La seva vida Vicciii; SOIL'Jorb;i \';\ ncixcr ;i Okit cI día 2 de desembre de 1904, al núniL'- ro 14 de la plncL'CLi de! Doctor Ftrrer. Fill de Joan Solé i Cros i de Míirgari- da Jofba i Prat. Jo;m Solé era sabater d'ofíci i la seva esf.iüsa rcgeiiCavii la botij^a de sabutes. Partaren c! Hll a l'escola del seiiyor Escela, en LIII piseC situat al Firal. Coin- paití les Ilivons anib el jof, coni toes els vailets de l.i seva edac, i ja de mcnuc luostra certa inclinació al dibiiix. L'any 1915 es matricula a TEscola Menor de Belles Arts (aquest era el noiii que en aquells aiiys tenia TEscola de Belles Arts). Celestí Dcvcsa n'era el director, i quan Solé Jorba no feia niés de mig curs que era a Tescola passá a assuniir-ne la direcció el pnisatgista lu Pascual. Pascual descobrí la capacitat crea- tiva de Vicení," Soló i el

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F