Affordable Access

Ontwikkelingen in galvanische cellen

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Ontwikkelingen in galvanische cellen De snelle en stormachtige ontwikkelingen in de elektronica heb- ben de vraag naar nieuwe en/oÍ betere batteriien sterk gestimu- leerd. Daarnaast is er toenemende interesse voor accu's voor energie-opslag, enerziids vooÍ autonome syatemen met aherna- tieve energiebronnen als zon en wind, anderzijds voor grootscha- lige lokale opslag (met name in de V'S.) en Yoor noodstroomvoor- zieningen; ook is er nog steeds intensieve belangstelling voor elektrotractie. In kort bestek zal de stand van zaken van een aantal galvanische cellen geschetst worden. Loodaccu: onderhoudsvrij De loodaccu is nog altijd de meest toegepaste secundaire cel. Door introductie van de onderhoudsvrije accu is de gebruiker verlost van het lastige bijvullen met water. Waterontleding, die tijdens de oplading plaatsvindt, wordt voornamelijk bepaald door de waterstofoverspan- ling aan de loodelektrode: door toepassing van loodlegeringen met een lager antimoongehalte wordt deze overspanning vergroot' ' In 'gel-accu's' wordt een antimoonvrije loodlegering gebruikt, waarbij de elektrolyt geÏmmobiliseerd is door absorptie in een sterk poreuze separator oÍ door opname in de micelstructuur van een gel. Deze 'droge' accu's - aanvankelijk alleen als kleine cel - ziin nu ook voor hogere capaciteit (1000 Ah) vervaardigd. Na-S: hoge energie dichtheid Vanaf de eerste introductie, ruim 20 jaar geleden, heeft de Na-S-cel sterk in de belangstelling gestaan. Dat is ook niet verwonderlijk, want de energie-dichtheid van deze cel is ca. 4 - 5 x zo hoog als van de loodaccu. Daarbij komt een hoge vermogensdichtheid en een bijna 100% coulomb-laadrendement. Deze accu Íunctioneert bij 350"C. waarbii de twee elektroden, Na en S, vloeibaar zijn. Oe cet iefUX = 2,08 V) is concentrisch opgebouwd: meestal is natrium centraal geplaatst; ais eleKrolyt dient het vaste B-A|2O3. Uiteraard waÍen er bij de vervaardiging enige problemen, voornamelijk van technologische aard, maar algemeen heerste de mening dat binnen enkele jar

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments