Affordable Access

Međunarodna klasifikacija bolesti i povreda u stomatologiji

Authors
Publisher
School of Dental Medicine, University of Zagreb, Croatian Dental Society - Croatian Medical Association
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Društvene vi jest i Međunarodna klasifikacija bolesti i povreda u stomatologiji Z. RAJIĆ i M. KRSNIK Na 19 zasjedanju S k u p š t i n e S v j e t s k e z d r a v s t v e n e o r g a n i z a c i j e i naša se zemlja obvezala, da će u narednom razdoblju od 10 godina prim jen jiva ti O s m u r e v i z i j u s t a t i s t i č k e k l a s i f i k a c i j e b o l e s t i , p o v r e d a i u z r o k a s m r t i , koja je stu­ pila na snagu 1. siječnja 1968. godine. U našoj se zem lji ta klasifikacija prim jen ju je ne samo u cjelokupnoj bolničkoj službi, nego i u još d a ljn jih šest izvanbolničkih zdravstvenih službi odnosno djelatnosti. To su službe: opće medicine, zaštite zdravlja radnika, zaštite žena, zaštite djece, zatim školske djece i omladine i dispanzeri za kožno-venerična oboljenja. U izvanbolničkoj stomatološkoj službi, iako su detaljno razrađeni, za sada se ne prim jen ju ju , osim kad se ova oboljenja pojave u bolničkim ustanovama. Smatramo, da je ipak uputno na jednom mje­ stu dati pregledan prikaz i stomatološke k lasifi­ kacije. Na ovo su nas ponukali sve češći međunarod­ ni kontakti, razmjene stručnjaka, kongresi i slič­ no te sve veća upotreba strane literature, u kojoj sve zemlje članice S v j e t s k e z d r a v s t v e ­ n e o r g a n i z a c i j e ob jav lju ju prikupljene podatke prema jedinstvenom principu, pridržava­ jući se prihvaćenih klasifikacija i grupacija bo­ lesti i povreda, kao i želja da se ostvari moguć­ nost međunarodne usporedbe. Budući da S a v e z n a k o m i s i j a za v i ­ t a l n u i z d r a v s t v e n u s t a t i s t i k u predviđa izmjenu dosadašnjeg načina p riku p lja ­ nja i evidencije podataka, te izvještavanja, uz ostale i za našu djelatnost, trebat će iskoris titi ovu mogućnost za širu prim jenu Osme revidirane k lasifikacije i u službi za zdravstvenu zaštitu usta i zubi. P o g l a v l j e I X BOLESTI USNE ŠUPLJINE, PLJUVAČNIH ŽLIJEZDA I ČELJUSTI ( 520— 529 ) 520 P O R E M E Ć A

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F