Affordable Access

S'Arenal de Mallorca, núm. 084

Publisher
Associació de Veinats Son Sunyer
Source
Legacy

Abstract

Llegeix MUNDO OBRERO La veu de resquerra, brgan del Partit Comunista d'Espanva Crida'ns ai 21 18 36 HOTEL BAHIA DE PALMA SALA DE JOCS — BINGO SERVICI DE CAFETERIA XOCOLATA AMO XURROS ENTREPANS I PLATS VARIATS AL SERVEI DE S'ARENAL I DE MALLORCACADA VESPRE APARTIR DE LES SET ‘,1-iterta de Mallorca s'Arenai de Mallorca Bulletí Informatiu del poble de S'Arenal, del terme de Llucmajor, el de Marratxi la part rural del terme de Ciutat de Mallorca. Edita Associació de Vefnats Son Sunyer DIRECTOR Mateu Joan i Florit IMPRIMEIX Imptenta Atlante DIPÒSIT LEGAL PM 473-80 Publicitat i suscripcions Carni Canteres 132 Telefon. 265005 73.100 S'ARENAL, BOLLETI' INFORMATIU N° 84 1 D'OCTUBRE DE 1985 PREU 60 PUS Visita de directius de la Associació de Veinats de S'Arenal al batle de Ciutat aquesta setmana paseada El batle no va creure que faci més de dos anys que cl.s focus de la Plaga del Geminis estiguin encesos de dia i de nit i, tampoc va creure que els llums de la Plaga del Consultori estiguin encesos fa més d un any de dia i de nit. Va trobar que no convenia posar multes ab propietaris que duen a cagar i a pixar els seus cans a la Plaga de la Vinya, just davant el SUPERARENAL. Ens va dir que de cementen i a S'Arenal, res de res, que duia molt de gasto això. Tot lo altre que li demanaren, una seda, s aarc- glaran les voravies de davers les escoles, se posará aigua a les fontetes de les places de S'Arenal, i s arreglaran els bancs de la Plaga del Géminis. Suposam que també se mira- ra que els llums de les dues places s apaguin durant el dia, encara que no mos cregui. El Top-less Erortica de la Plaga de la Vinya de S'Arenal ha ampliat instaLlacions. A més de les nines sense brusa i altres amenitats en Morgan hi ha posat un Club de Bowling. A la inauguració divendres passat hi assistiren el president de la Federació Balear de Bolos senyor Pastor, el president de Interbowling i altres personalitats del bowling mallorquí. Dos presidente amb mala cara, el del S'Arenal i el del M

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F