Affordable Access

การปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกรุงเทพมหานคร

Authors
Publisher
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Date
Keywords
  • วัฒนธรรม
  • การปรับตัว (จิตวิทยา)
  • การปรับตัวทางสังคม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การปรับตัวทางวัฒนธรรมของ นักศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแนวปรากฏการณ์นิยมเก็บ รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกนักศึกษาที่มาจากสามจังหวัดชายแดนภาคให้และเข้า มาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของกรุงเทพมหานครเป็นรายบุคคลจำนวน 12 ราย และนำบท สัมภาษณ์ที่ได้มาถอดเทปแบบคำต่อคำ จากนั้นจึงถอดรหัสข้อความและจัดข้อความออกเป็น หมวดหมู่ แล้วจึงสรุปเป็นประเด็นหลัก ผลการวิเคราะห์พบ 2 ประเด็นหลัก คือ 1.ความ พยายามที่จะคงวัฒนธรรมเดิมไว้ 2. การยอมรับวัฒนธรรมใหม่ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยนี้ทำให้ เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์การปรับตัวของนักศึกษาที่มาจากสามจังหวัดชายแดน ภาคใต้เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับนักจิตวิทยาการปรึกษาในการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหา ด้านการปรับตัวในมหาวิทยาลัยต่อไป

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments