Affordable Access

Proletarització i decadència. Una aproximació a l'evolució dels gremis pagesos de Barcelona (1723-1823)

Authors
Publisher
Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Recensions DIAMOND, Stanley (ed.), Anthropology: ancestors and heirs, The Hague, Mouton, 1980,462 pp. El llibre que examinem té el seu origen en un symposium organitzat per Stan- ley Diamond i Dell Hymes l'any 1968, amb l'ambiciós proposit de reconsiderar "la historia, significats i possibilitats de l'antropologia" (pig. 2). Tots aqueils capítols que reflecteixen l'objectiu original de la conferencia poden ésser sotmesos a discus- sió, pero el recull final conté també alguns importants articles sobre la historia de l'antropologia i sobre el desenvolupament d'una alternativa, d'una antropologia no positivista. Es una llistima que la publicació del llibre hagi trigat tants anys, sobretot perque durant un bon període de temps -el de la decada dels setanta- hi havia forca joves antropblegs que intentaven assoiir un nou domini i s'hagueren beneficiat de les perspectives, aproximacions i temes de Anthropology: ancestors and heirs. Una col~lecció d'articles posa el comentarista en una difícil situació si hom (eii o ella) intenta donar compte de totes les temitiques presentades en el llibre en el curt espai que s'hi pot dedicar en una recensió. De les tres grans parts en que es divideix el llibre editat per Diamond -Tradicions antropologiques, Tradicions nacionals i Cap a una antropologia crítica- no comentaré la part 11. El fonament d'aquesta elecció és senzill: la part "Tradicions nacionals", que pel que fa a l'espai ocupa la meitat del lli- bre, esti integrada per onze articles, bisicament descriptius, que són d'interes limitat per a una curta recensió, perque els aspectes que tracten són o bé molt coneguts o bé massa especialitzats. No voldna pas, pero, que semblés que n'hi faig menyspreu. La segona part 6s útil, sense cap mena de dubte, per a tots aquells que busquin l'expli- cació de com ha sigut l'antropologia als Estats Units, Alemanya, URSS, Italia, Holan- da, Dinamarca, fndia, Japó i Gran Bretanya. Pero, amb alguna excepció, les aproxi- macions emprades en aques

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F