Affordable Access

Aportacions de la sòcio-semiòtica a l'estudi de la construcció de la notícia

Authors
Publisher
Universitat Pompeu Fabra
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Periodística, 02 (1990) C -K -B2 MIQUEL RODRIGO ALSINA APORTACIONS DE LA SÓCIO-SEMIÒTICA A L'ESTUDI DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOTÍCIA C om ja he assenyalat en un alise lloc (Rodrigo, 1989. b), considero la sócio-semiòtica una disciplina que té com àmbit d'estudi la producció, la circulació i el consum de la comunicació social. Corn diu Véron (1983: 99), referint-se a la que denomina "tcoria dels discursos socials", "La descripció d'un con- junt de propietats discursives noms és pertinent si es fa sota la llum d'hipótesis (explícites o implícites) sobre les condicions de produc- ció i de consum dels discursos". Per la me ya banda he proposat un model sócio-semiätic de la comunicació (Rodrigp, 1989.b) que té les següents propietats: a. És un model integrador. Ineluctablement la sócio-semiätica ha de començar des d'una perspectiva interdisciplinària (Chabrol, 1985). b. És un model flexible. La comunicació social és un fenomen en perpetua mutació, el model ha d'integrar les successives modifica- cions de l'ecosistema comunicatiu. c. És un model comprensiu tan de fenämens discursius com de fenämens socials. La comunicació social està caracteritzada per aquesta doble dimensió discursiva i social. d. És un model empíric. Com proposa Chabrol (1982: 176) abans 158 d'aconseguir una teoria deductiva s'ha de fer una s&ie de passos inductius i empírics. Avantatges de la sócio-semiòtica en l'estudi de la construcció de la noticia. Fa més de vint anys Barthes (1971: 13) afirmava. "No hi ha cap dubte que el desenvolupament que han tingut les comunicacions de masses dóna actualment una gran actualitat a aquest immens camp de la significació, en el precís moment en qué els assoliments de disciplines com la lingüística, la teoria de la informació, la lógica formal i la antropologia estructural obren nous camins a l'anàlisi semàntica. La semiologia respon avui a una necessitat concreta, imputable no a la imaginació d'uns quants investigadors, sinó a la pròpia història del món modern.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments