Affordable Access

Vinko Vučić, Trpimir Majcan, Sanja Radović: Čuvajmo okoliš, oblikujemo budućnost

Authors
Publisher
Society of Plastics and Rubber Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

57-61izlog knjiga.vp 57 David Eaves Handbook of Polymer Foams Rapra Technology Ltd., Shrewsbury, 2004. 290 stranica, 56 tablica, 60 slika, 423 lite- raturna izvora (literatura iza svakog po- glavlja), format 18,4 cm · 25 cm, ISBN 1-85957-388-6, meki uvez, cijena 152 €. Sadr`aj: Preface; Foam Fundamentals; Blowing Agents; Expanded Polystyrene: Development, Processing; Applications and Key Issues; Rigid Polyurethane Foams; Flexible Polyurethane Foam; Rigid PVC Foam; Flexible PVC Foams; Polyolefin Foams; Latex Foam; Microcellular Foams; Abbreviations; Contributors; Index. Uporaba polimernih pjena izuzetno je ra{i- rena. Zapravo je te{ko prona}i neku indu- strijsku granu u kojoj se one ne rabe. Ima ih u proizvodima namijenjenima sportu i za- bavi, u proizvodima za vojnu uporabu, u vozilima, avionima i u ku}nim potrep- {tinama. Mnogi ljudi svakodnevno susre}u polimerne pjene u nekom drugom obliku, npr. u namje{taju, u svojim automobilima, kao ambala`u ili izolaciju hladionika ili, pak, ne{to drugo. Iako su prirodne polimerne pjene poznate od davnina, npr. prirodne spu`ve ili pluto, sintetske su polimerne pjene poznate na tr`i{tu otprilike pedesetak godina. Pojava svakoga novog polimernoga materijala obi~no zna~i i ubrzanu pojavu istoga toga materijala u pjene}em obliku, sa zadr`anim svojstvima osnovnoga materijala. Dodatno, polimerne pjene karakterizira laka stla~ivost, dobra toplinska izolacija i niska gusto}a. Ova se svojstva mogu prilago|avati spe- cifi~nim zahtjevima te mogu zna~ajno pove}ati mogu}nost primjene pojedinih polimernih materijala. Postupci pjenjenja i svojstva polimernih pjena posebno su zanimljivi svima koji rade u polimerstvu. Raprin Handbook of Polymer Foams opisuje kemiju, pridobivanje, svojstva i primjenu naj~e{}ih sintetskih polimernih pjena. U priru~niku je i poglavlje o osnovama svih polimernih pjena te poglavlje o pjenilima koja se rabe pri pjenjenju polimera. Pjenila su ti

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F