Affordable Access

Els primers immigrants

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0227_087 CRÍTICA Y f- R K V I S T A in-: G I R O N A •V N U M . ZJ.7 N O V I - M U I Ü - nr.sr.MUMM :!("i04 • • Iv.vil H7 No ¿-s [.i:is .iqucst L-I LMS L]C Urna <il scfllc XVn. d 'Ani . ik i PILIJÜ. hiscorii iclor i nicscri.'. Potscr és d u g u t ¿i . iqucst;! dobk- ñfut ; ! que nquest l l ibrc L-nntinLíiii I i int;i i i i farnuiL-ió vnluosa i , i l l ior;i huH óv can I K ) I 1 l lcL; ir . E í c L t i v u i n o i n , soi i i bcn l l i i i i y dL'ls craccius soporíf 'crs que analiczL'ii al detall tots i'K paratiicciL's i in, i - L^iiahk's pLT cii.'ure'ii Linásco- des cnni.'Uisiüii'í despi-és de HOil ¡laLíincs. Bu t.iii sois 34(^. Pliij;i en té proLi per expl icai - i ios el ter r icnn i r op i i n im ia de [.laiH-ñ ;d ^eiílc X V I I , L-1 gnveni IOL-;I], els doci i inenis. ecüi ioi i i ia, costLinis. la pesca, les guerres. i n i n i i i ' r aeu i i i s . perso i iacges, n iasns. . . l o r Lieompanyat d 'un i'is nicsural i i i icell i t íei ir de les L^rafiques, UisCes i ¡Muslrraeíoiis. ¡Jiiiio) iií «X'/c .VI '// per- iné ! .1 r instor iador eoiisultai —apleL^atie-^ en mi Mil vnhnii— ahmidoses dades que lilis aia qiiedaven dispel^es en ai-xins ¡ tirins doLiniienruls ili\'crs()s. Per nltni hand;i, laeilila Taecés d e l l e c t o r n o t o r n i n l en historia a in forn iac io i is K.\\\C req t i e re i xc i i co i i e i xen ien ts especialitZLits per a la seva consulta directa. A q u c s l I l i b r e apo r ta i i i u l t s niot ÍLis d ' i n t e r e s i d ' c i i t r e t e n i í i i e i i t , p e r q u é Pa i i lo r esinenia c i i r ios i tats, coií i ini i is i lopóninis (|tie de lien segur tbnnen part de la l i i s t o r i a d i r e c t a tle n i o l t s ll;un;;nieiis actuáis. Espere i i i que A r i i a l d Pliijü s 'animi a cont inuar la seva fcina de recerca i d i vu l - g.nció ;imb uns volums dedi-- cats al L lanca deis segles al scííle XVII i ::: " \ XV ' l l l ¡ X I X . que connecta- rien ;K|uest pr imer text anib aqueil puní

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F