Affordable Access

L'univers convergeix a l'estació de Perpinyà, però encara no he trobat ningú per guardar-me la mula

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0222_076 7 6 f - R E V I S T A DE G i R O N A •> Ni'iM. 2 2 1 (; i-Nr¡í - ii:Bi;fíR 2 0 0 4 • * * . DOSSIER tro fhcuru 'kv ni trü^ut "HXIÍÜU hir uuardur'l^i La InuLa PATRICKGIFREU 1' ^ ^ ^ esíació de Perpinyá va ser coneguda arreu del món grácies al pintor empordanés Salvador Dalí, que la considerava el centre del món i una reconsírucció de ['estructura de TUnivers. L'actual estació de ferrocarril de Perpinyá va ser construida l'any 1862 i hauria pogutpassartotalmentdesapercebudasi, mes d'un segie mes tard, Dalí no l'hagués donat a conéixer al món sen- cer. De Nova York a Londres, passant per Amsterdam, Seül, Bue- nos Aires, Sidney,Tbquio o Berlín, tothom coneix Perpinyá. Tothom ha sentitanomenarni que siguí una vegada aquesta famosa esta- do, que a priori no es diferencia en res de qualsevol altra. "És sempre a l'estació de Perpinyá, en el moment en qué Gala fa en registrar els quadres que ens segueixen per tren, que em venen les idees mes genials. Ja alguns quilómetres abans, al Voló, el meu cetvell es comenga a disparar, pero l'arribada a l'estació de Perpinyá és ocasió d'una veitadera ejacuiació mental... Sovint hi poso els ulls en blanc. Cap a Lió, la tensió comenga a minvar, i arribat a París ja no n'hi ha ni rastre... Ara bé, el 19 de setembre vaig teñir una mena d'éxtasi cosmogónica mes torta que les anteriors. Vaig teñir la visió exacta de la constitució de runivers. L'Univers, que és una de les coses mes limitades que existeix seria, respectant les proporcions, semblantper la seva estructura a l'estació de Perpinyá...». És amb aquests termes que Dalí, en el seu Journal d'un génie, publicat el 1964 a París, va Hangar a la fama la dita estació. Cal situar aquest 19 de setembre a i'any 1963, en qué el pintor empordanés feia enregistrar el seu equipatge a l'estació de Per- pinyá, just abans de marxar cap a París. Pero ja en les obres deis anys vint es pot trobar alguna referencia a Perpinyá, i mes concretament en relació amb el meridiá que v

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F