Affordable Access

POLITIKA ZA SPREČAVANJE I SMANJENJE OZLJEDA NA RADU

Authors
Publisher
Institute of safety research and development; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

TRUPCEVIC-2.vp POLITIKAZASPRE^AVANJEI SMANJENJEOZLJEDANARADU 1. UVOD Samim Zakonom o za{titi na radu utvr|en je kao krajnji cilj provedbe za{tite na radu: spre~a- vanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u svezi s radom te za{tita radnog okoli{a. Svaka ozljeda ili profesionalna bolest pred- stavlja gubitak za radnika i njegovu obitelj u fizi~kom,psihi~komimaterijalnompogledu. Interes je svakog poslodavca da ima zdravog, zadovoljnog i produktivnog radnika, odnosno {to manje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti. Svaka ozljeda za poslodavca predstavlja i znatan materijalni tro{ak, a mogu}a je i kaznena i/ili prekr{ajna odgovornost poslodavca i odgovorne osobe (rukovoditelj/ovla{tenik) kao odgovorne osobe. Strate{ki cilj poslodavca trebao bi biti stalno smanjenje broja ozljeda na radu i spre~avanje profesionalnih bolesti kako zbog samih radnika i njihovihobitelji,takoizbogugledakompanije. To je dugotrajan proces koji zahtijeva uklju- ~ivanje i maksimalno zalaganje svih ~imbenika u postoje}em sustavu za{tite na radu, tj. preventivno djelovanje u svrhu spre~avanja, odnosno smanje- njaozljedanaraduiprofesionalnihbolesti. 2. ANALIZAOZLJEDANARADU Da bi poslodavac mogao i na vrijeme preventivno djelovati, potrebno je izvr{iti analizu ozljeda na radu naro~ito s aspekta utvr|ivanja to~nih uzroka ozljeda, {to je temeljem ~lanka 23. Zakona o za{titi na radu posao stru~njaka/ odnosno slu`be za za{titu na radu. Stru~njak za za{titu na radu }e pra}enjem i analizom ozljeda na radu procijeniti koje mu je referentno razdoblje za usporedbu ozljeda na radu, a ono mora biti {to kra}e s obzirom na pravovremenu mogu}nost reagiranja u slu~aju porasta ozljeda, ponavljanja te`ih ozljeda, ponavljanja istih uzroka ozljeda i sl. Kad stru~njak za za{titu na radu ocijeni da se trebaju hitno poduzeti mjere, predla`e odboru za za{titu na radu kao savjetodavnom tijelu poslodavca da u skladu sa svojim djelokrugom rada analizira stanje ozljeda na radu te sukladno tome i donese prijedlog pot

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F