Affordable Access

La veu del soci 1: Als carrers de Vic, un recull fotogràfic de racons emblemàtics d�una ciutat

Authors
Publisher
Universitat de Girona: Associació de recerca, investigació i difusió de la història
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

---- 9 9 9 9 ---- Aquesta secció pretén oferir un espai privilegiat als nostres socis. Un espai distès on els socis que vulguin ens presentin, a la seva manera, qualsevol tipus d’activitat relacionada amb la cultura de la qual ells en participin. D’aquesta manera la nostra associació coneixerà de mica en mica quines són les inquietuds i projectes de futur que tenen entre mans els seus socis paral·lelament a la nostra associació. L’objectiu d’aquesta iniciativa per part de Lligams és, a part d’establir un clima de familiaritat entre tots els socis, estar al seu costat en totes aquelles activitats culturals que ells considerin importants. Unes activitats que encara que no ens parlin d’història, n’acabaran formant part en el futur. Evolució socis Lligams 2006-2007 7 10 11 12 13 14 14 15 24 26 28 31 0 5 10 15 20 25 30 35 Fe bre r Ma rç Ab ril Ma ig Ju ny Ju liol Ag os t Se tem bre Oc tub re No ve m bre De se m bre Ge ne r Mesos N o m br e so ci s ---- 10 10 10 10 ---- ₪ La veu del soci 1La veu del soci 1La veu del soci 1La veu del soci 1:::: Una Una Una Una sòciasòciasòciasòcia de Lligams de Lligams de Lligams de Lligams, coautora del llibre:, coautora del llibre:, coautora del llibre:, coautora del llibre: Als carrers de VicAls carrers de VicAls carrers de VicAls carrers de Vic, un recull fotogràfic de , un recull fotogràfic de , un recull fotogràfic de , un recull fotogràfic de racons emblemàtics d’una ciutatracons emblemàtics d’una ciutatracons emblemàtics d’una ciutatracons emblemàtics d’una ciutat A principis del mes de febrer ha vist la llum la publicació Als carrers de Vic, obra inspirada en un llibre d’Amèrica Sánchez, titulat Barcelona Gràfica, i que ha donat peu a Teresa Medina i Casanovas a recórrer els carrers de Vic amb una càmera fotogràfica sempre al damunt plasmant qualsevol r

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments