Affordable Access

Anàlisi de la població d'Alcover, a partir del Padró d'habitants de l'any 1986

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Anhlisi de la població d1A1cover, a partir del Padró d'habitans de I'any 1986 Varis han estat els treballs que sobre la població alcoveren- ca s'han publicat en el Butlletí del Centre d'Estudis. Així, cal recordar "Aproximaeió a I'evolueió de la població dtAlcover - (1950-70)" de Jesús Figueras Jové,al Butlletínúmero 9, "Algunes consideracionssobre la pobiacióalcoverencadel primer quart del segle XVIII" de Joan ~ iva l lé , al ~utlletínúmero 23, " ~ a ioblació alcoverenca, 1920-29", de Pere Miró Solé, al Butlletínúmero 60... Aquests són alguns dels treballs que s'han realitzat als que cal afegir el que presentem de Xavier Torre11 i Camps. En áquest cas I'autor ens parla de I'AIcover més immediat, partint d'unes de les fonts documentals existents, els padrons d'habitants. Unnombreimportantdedadesacompanyen el trebail, fet que possibilita una doble lectura del treball. Per una banda'la que fa l'autor, i per I'altra la que el lector pot extreure des de la seva interpretació. En qualsevol cas, un treball que s'ha de llegir detingudament, que ens aporta un bagatge important d'informa- ció sobre el nostre passat més immediat. Sovint, acostumem a fer-nos, en els esdeveniments socials més importants, un conjunt defotografies que serviran de recorden el futur. En aquestes fotografies acostumen a sortir parents, arnics ... No ens ha passat mai pel cap de fer una fotografia de tota la gent del poble, de la comarca, província ..., entre altres raons, perque no hi podríem identificar amb detall totes les persones, o bé aquesta hauria d'ésser immensa. Aprofitant aquest símil podrem entendre que és un Padró, que no és altra cosa que una fotografia d'un municipi en un moment concret de la vida. El Padró és un instrument estadístic que es confecciona en tots el municipis cada 10 anys, en el qual es recull tot un seguit d'informació sobre la població, amb l'objectiu de poder arribar a tenir un coneixement el maxim ohjectiu de la gent. Aspectes com estudis,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F