Affordable Access

Ishodište hrvatske leksikografije

Authors
Publisher
Department for Croatian studies, Faculty of Philosophy, University of Rijeka
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

fluminensia-2010-2.indb PRIKAZI FLUMINENSIA, god. 22 (2010) br. 2, str. 165-204 171 i novijega pa sve do novoga hrvatskoga naglasnog sustava čiji inventar čine četiri naglaska: ˵, , `, ʹ. Ti naglasci “čine osnov- ni naglasni inventar standardnoga hrvat- skoga jezika” (str. 126). Knjiga je opremljena popisom litera- ture od sto bibliografskih jedinica te Ka- zalom pojmova – i više nego dobrodošlim pomagalom u praktičnoj primjeni knjige i bržemu nalaženju odgovora na konkretna pitanja vezana uz fonološku problemati- ku. Nadograđena i proširena novim auto- rovim promišljanjima i spoznajama o fo- nološkome razvoju hrvatskoga jezika, spoznajama drugih znanstvenika i dose- zima suvremene slavistike i kroatistike, a s osloncem u Fonološkome razvoju iz 1971., Povijesna fonologija hrvatskoga jezi- ka Milana Moguša oplemenjena je autoro- vim prepoznatljivim stilom i pristupom u opisu, tumačenju i zaključivanju te uvaža- vanjem mišljenja drugih lingvista, ali i ar- gumentiranim raspravljanjem s njima, što je čini i općim modelom znanstvenoga promišljanja. Kao takva zasigurno je već našla put do znanstvene i stručne javnosti, posebno i do studenata kroatistike kojima će, kao i Fonološki razvoj, biti nezamjenji- vom literaturom u učenju i razumijevanju razvoja hrvatskoga fonološkoga sustava i stjecanju znanja o povijesti hrvatskoga je- zika. Dakako, i do nastavnika koji će na te- melju novoga profesorova djela spoznaje o razvoju hrvatskoga jezika i o njegovoj po- vijesti prenositi sljedećim naraštajima. To nam je, kako često ističe akademik Milan Moguš, i posao i poziv. Sanja Holjevac ISHODIŠTE HRVATSKE LEKSIKOGRAFIJE Darija Gabrić-Bagarić NA ISHODIŠTU HRVATSKE LEKSIKOGRAFIJE Trojezični rječnik Blago jezika slovinskoga Jakova Mikalje (1649./1651.) (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2010.) Knjigom Na ishodištu hrvatske leksiko- grafije (Trojezični rječnik Blago jezika slo- vinskoga Jakova Mikalje (1649./1651.) au- torica Darija Gabrić-Bagarić Jakov

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F