Affordable Access

การนำเสนอภาพและภาพแบบฉบับทางเพศในภาพข่าวกีฬา

Authors
Publisher
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Date
Keywords
  • สื่อมวลชนกับกีฬา
  • ข่าวกีฬา
  • เพศในสื่อมวลชน
  • Mass Media And Sports
  • Sex In Mass Media

Abstract

ศึกษาการนำเสนอภาพ รวมไปถึงภาพแบบฉบับทางเพศที่ปรากฏในภาพข่าวกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อสำรวจปริมาณ การให้ความสำคัญ และลักษณะเนื้อหาที่ภาพข่าวกีฬานำเสนอผู้หญิงและผู้ชาย 2) เพื่อวิเคราะห์ภาพหญิงชาย และภาพแบบฉบับทางเพศที่ปรากฏในการนำเสนอภาพข่าวกีฬา และ 3) เพื่อวิเคราะห์ถึงบทบาทของหนังสือพิมพ์ที่มีต่อการนำเสนอภาพหญิงชายและภาพแบบฉบับทางเพศในกีฬา สำหรับระเบียบวิธีวิจัย ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิเคราะห์เนื้อหาจากภาพข่าวกีฬาที่ถูกนำเสนอในหนังสือพิมพ์รายวันทั้ง 3 ประเภท ประเภทละ 1 ชื่อฉบับ ซึ่งวางจำหน่ายตลอดเดือน มกราคม พ.ศ. 2555 จำนวนทั้งสิ้น 2,041 ภาพ และมีเครื่องมือหลักที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ ตารางลงรหัส ผลการวิจัยพบว่า 1. ในด้านปริมาณการนำเสนอ ผู้ชายถูกนำเสนอในภาพข่าวกีฬามากกว่าผู้หญิงค่อนข้างมาก อีกทั้งในด้านการให้ความสำคัญยังพบถึง การให้ความสำคัญในการนำเสนอผู้ชายมากกว่าผู้หญิงในทุกๆ ลักษณะอีกด้วย แต่ขณะเดียวกัน ในด้านลักษณะเนื้อหาที่นำเสนอ กลับพบว่า โดยส่วนใหญ่ ผู้หญิงและผู้ชายถูกนำเสนอในลักษณะเนื้อหาที่ไม่แตกต่างกันมากนัก 2. ภาพแบบฉบับทางเพศที่พบในส่วนของผู้ชาย ได้แก่ กีฬาเป็นพื้นที่ของผู้ชาย ผู้ชายเป็นเพศที่มีความสามารถทางการกีฬา ผู้ชายมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับกีฬาโดยตรง และผู้ชายมีความเป็นนักสู้ ขณะที่ในส่วนของผู้หญิง ภาพแบบฉบับทางเพศที่พบ ได้แก่ ผู้หญิงเป็นผู้สนับสนุน ผู้หญิงเป็นสัตว์โลกที่สวยงาม และผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนโยน ทั้งนี้ จากการศึกษายังพบภาพใหม่ๆ ที่ปรากฏในการนำเสนอภาพข่าวกีฬา ซึ่งได้แก่ ผู้หญิงก็เป็นนักกีฬาได้ไม่ต่างจากผู้ชาย ผู้หญิงแย่งชิงพื้นที่ในกีฬาบางชนิดได้ และผู้ชายเองก็มีความอ่อนโยนเช่นกัน 3. หนังสือพิมพ์ในฐานะของสื่อมวลชนได้แสดงทั้งบทบาทในการเป็นตัวตอกย้ำความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ และบทบาทของหนังสือพิมพ์ในการเป็นกลไกแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านการนำเสนอภาพข่าวกีฬา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมิติที่ศึกษา โดยหากศึกษาด้านปริมาณ และการให้ความสำคัญในการนำเสนอ จะพบว่า บทบาทในการเป็นตัวตอกย้ำความไม่เท่าเทียมกันทางเพศจะโดดเด่นกว่า แต่หากศึกษาด้านลักษณะเนื้อหาที่นำเสนอ จะพบว่า บทบาททั้ง 2 ได้ถูกแสดงออกมาค่อนข้างใกล้เคียงกัน

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments