Affordable Access

Download Read

L'arquitectura i l'urbanisme d'estiueig al Penedès

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner

Abstract

L'ARQUITECTURA I L'URBANISME D'ESTIUEIG AL PENEDES JOAN ROSSELLÓ I RAVENTÓS L'estiueig de finals del segle XIX i comencaments del segle XX genera una arquitectura amb característiques tipologiques propies, especialment determinades pel fet que aquestes residencies temporals eren, en general, essencialment diferents de les residencies habituals de la burgesia, i s'hi utilitzaven -sense massa perjudicis de representativitat- Ilenguatges que van des de I'eclecticisme al racionalisme. Tanmateix, el fenomen de I'estiueig requerira una implantació urbana o territorial i, conseqüentment, podem parlar d'un cert urbanisme de I'estiueig, que inicialment descansara sobre les traces dels eixamples del dinou i que, posteriorment, s'adaptara amb més o menys fortuna a I'ideari i als models anglesos provinents de la interrelació de la tradició utopica i la cultura victoriana, dins el que es denomina moviment de les ciutats-jardi El present treball pretén ser una primera aproximació als inicis d'aquesta arquitectura i d'aquest urbanisme al Penedes. L'ARQUITECTURA I L'URBANISME D'ESTIUEIG AL PENEDES A final del segle, passat la burgesia catalana, especialment la barcelonina, adopta el costum de passar I'estiu en un lloc diferent de la seva residencia habitual. S'inicia així I'etapa anomenada pre-turística o de turisme minoritari, que és I'antecedent historic del turisme de masses i del fenomen de la segona residencia, que apareixen en la decada dels anys cinquanta del segle actual. L'estiueig de final del segle passat i comencament de I'actual genera una arquitectura de característiques tipologiques propies, espe- cialment determinades pel fet que aquestes residencies temporals eren, en general, essencialment diferents de les residencies habituals de la burgesia, i s'hi utilitzen, sense massa prejudicis de representativitat, llenguatges que van des de I'eclecticisme al racionalisme. Tanmateix, el fenomen de I'estiueig requerira una implantació urb

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments