Affordable Access

Abans de rodis i foceus

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0206_094 94 tí2fj! * . REVISTA DE GiRONA-v \ C \ i . 206 ,MAK;-IUNY IOOÍ •V f- LLIBRES ALBERICH, Jordi. Ei cant efe ¡es sere- nes. Ressons posímoderns en la fotografía contempora- nia espanyoía, Girona: Fun- dado Espais. 2000.49 p. ALaEñT, Lluís [Ed.]. Mil adagis recopiláis per Caterina Albert i Paradis. L'Escala: Ajunta- ment de l'Escaia i Diputació deGirona, 2000.142 p. ARGUELLES, Miquel. L'espfemeóor de IIÍmor\es. Barcelona: Lli- bres de l'índex, 2000,160 p. ARGULLOL, R . ; TERRICABRfiS, J .M . ; CASALS, J. iet al.\. Segle XX: racionalitat. cultura i barba- rie. Girona: Universitat de Girona, 2000.180 p. AYENSA, Eusebi [edició, próleg i tra- dúcelo). Balaües gregues. Lleida: Pagés Editors, 1999. 129 p. BERGA, Miquel; FONALLEÜAS, Josep María; BOSCK, Bel; SOLER, Jordi. Sait a quatre mans. Sait: Ajuntament de SaIt / Sistema de Lectura Pública de Catalunya a Girona. 2000. 93 p. BONET COLL, Jordi. Tamben les veus. Barcelona: Proa, 2000. 95 p. BÓRRELE, Miquel. Farners i eí Rocar: erm/tes, esglésies i nionesí/rs. Santa Coloma de Farners: Ajuntament de Santa Coloma de Farners, 2000. 87 P. BUSQUÉIS, Joan, i'escola Torres Jonama i el seu temps, Pala- frugell: Ajuntament de Pala- írugell, 2000.148 p. CANOEL, Francesc. El sant de la Mare Margarída. Gaüses: Lli- bres del Segle, {any?). 200 P- CARSO-DORCA. Ramón, Ciencia i pensament: qué és la cien- cia? Girona: Universitat de Girona, 1999. Í 4 4 p . CASTANYER, Pere; TREMOLEDA, Joa- quim. La vil-la romana de Wauba. Un exemple de l'ocu- paciú i explotado romana del territori a la comarca del Pía de l'Estany. Girona; Ajunta- ment de Eanyoles, 1999 . 394 p. Despré s d ' u n a s íntes i d'hiscória urbana des de lii ÍLindiició roniaJiLi fiiis .x conieiii;;imenl del segle XI i d'Liiui revisió d'allo que es coneixia de la seu rom;iiricLi abans de 1994, s'eiicra en iiii bloc on es presenccii ainb detall els progriimes Picasso i l'rogress i es descriuen les in te rvenc ions a rquco

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F