Affordable Access

THE INVESTIGATION OF SLEEP QUALITY OF PARKINSON'S DISEASE PATIENTS

Authors
Publisher
Atatürk Üniv. Sağlık Bilimleri Fak. / Atatürk University Faculty of Health Science
Publication Date

Abstract

ABSTRACTThis research was a descriptive study conducted for the purpose of examining the qualityof sleep and factors that affect the quality of sleep of Parkinson’s disease patients.The research was conducted in the neurology clinic of a university hospital in Izmir,Turkey. The research sample comprised 103 patients who presented to the neurology clinic of thehospital with a diagnosis of Parkinson’s disease. The research data were collected using a PatientInformation Form and the Pittsburgh Sleep Quality Index. The research data were analyzed usingIndependent-Samples t test, tek yönlü varyans, Mann Whitney U and Kruskal-Wallis tests.The majority of the patients (74.8%) were determined to have poor quality of sleep(Global PSQI Score >5), and the Global Pittsburgh Sleep Quality Index score mean was found tobe 9.21 ± 4.54 (Range: 0-20). There was no significant difference in the patients' the PittsburghSleep Quality Index mean score for different age groups. Female patients were found to havepoorer sleep quality than male patients (p<0.05).There is a need for further research to develop new methods of increasing the quality ofsleep of Parkinson’s disease patients.Keywords: Parkinson's disease, sleep quality, nursing, nurse ÖZETParkinson Hastalarının Uyku Kalitesinin İncelenmesiBu araştırma, Parkinson hastalarının uyku kalitesini ve uyku kalitesini etkileyen etmenleriincelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.Araştırma İzmir’de bir üniversite hastanesinin nöroloji polikliniğinde yürütülmüştür.Araştırmanın örneklemini bir üniversite hastanesinin Nöroloji Polikliniğine başvuran, Parkinsontanısı almış ve araştırmaya katılmayı kabul eden 103 hasta oluşturmuştur. Araştırmanın verileri,hasta tanıtım formu ve Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi kullanılarak toplanmıştır. Verilerinanalizi, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, tek yönlü varyans analizi, Mann Whitney Uve Kruskal-Wallis Testi kullanılarak yapılmıştır.Hastaların büyük çoğunluğunun (%74.8) uyku kalitesinin kötü olduğu saptanmıştır(Global PUKİ Puanı>5), Global ve Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi puan ortalamasının9.21±4.54 (Range: 0-20) olduğu bulunmuştur.Yaş grupları açısından ve Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi puan ortalaması arasındaanlamlı bir fark yoktur. Kadın hastaların uyku kalitesinin erkek hastalara oranla daha kötü olduğubulunmuştur (p<0.05).Parkinson hastalarının uyku kalitesini arttırmada yeni yöntemler geliştirmek için ileriaraştırmalara gereksinim vardır.Anahtar kelimeler: Parkinson hastalığı, uyku kalitesi, hemşirelik, hemşire.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments