Affordable Access

Mišljenja i komentari: Poučak o etici

Authors
Publisher
Croatian Society of Chemical Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Kui_01-2009.vp:CorelVentura 7.0 mišljenja i komentari Pouèak o etici N. Raos Institut za medicinska istraÞivanja i medicinu rada, Zagreb Jeste li èitali Aristofanove Oblakinje? Ako niste, odmah to uèinite: to djelo klasiène starine govori o ocu i njegovu rastrošnom sinu koji ga je uvalio u dugove. Ýeleæi se izvuæi iz nevolje, otac šalje sina na nauk kod sofista. Oni bi ga trebali nauèili kako da uvjeri duÞnike kako su oni duÞni njegovom ocu a ne on njima. Znate li kako je prièa završila? Završila je tako, dragi moji èitatelji, da je sin istukao oca, a otac – došavši konaèno do pameti – zapalio školu i filozofe skupa s njom. Platonova Obrana Sokrata je dublja, ali su Oblakinje nesumnjivo jasnije: o etièkim se normama ne raspravlja. Razum moÞe sve opravdati, stara je mudrost, jer razum, upravo zato što je razum, sve relativizira. Društvo koje raspravlja o etièkim normama, poput atenskog društva u Platonovo doba, bolesno je društvo. Ili da dam primjer bliÞi našemu dobu. Treba malo èitati dokumente iz Hitle- rove ere pa vidjeti koliko je misaonog rada utrošeno u dokazivanju tko je Übermensch a tko Untermensch, tko je arijevac, tko polu- arijevac, a tko poèasni arijevac, dakle tko ima, a tko nema pravo na Þivot ili – toènije – tko ima pravo na èasnu, a tko na neèasnu smrt. Nasuprot svim tim mudrolijama stoji jednostavna zapovijed s Mojsijevih ploèa: Ne ubij! Etièki zakoni nisu nešto što se obrazlaÞe. Zakoni etike se pri- hvaæaju ili ne prihvaæaju. Etika nije dijalektika, nego – kao što reèe Immanuel Kant – praktièka filozofija utemeljena na kategorièkom imperativu. Na ovo me je poduÞe razmišljanje navela polemika što se na stra- nicama ovog èasopisa zametnula meðu èitateljima i suradnicima (ukljuèujuæi i mene) oko vrednovanja znanstvenog rada. Potezali su se ovi i oni argumenti, izvodili se ovakvi i onakvi sciento- metrijski (i ini) pokazatelji, padale su usporedbe s nesimpatiènim povijesnim osobama, crtani manje ili više uspješni psihološki pro- fili, proliveno je mnogo tinte i još vi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments