Affordable Access

Litúrgia i legislació conciliar en la Hispània Visigoda

Authors
Publisher
Facultat de Teologia de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

RCatT XXIVl2 (1999) 307-319 O Facultat de Teologia de Catalunya LITÚRGIA 1 LEGISLACIÓ CONCILIAR EN LA HISPANIA VISIGODA Miquel S. GROS 1 PUJOL Després de la litúrgia romana, la més ben coneguda de totes les litúrgies cristianes occidentals, en el seu procés de formació i de fixació, és la hispana, que fou utilitzada en les esglésies de la península iberica fins al final del segle XI i que encara és parcialment en ús en algunes esglésies de la ciutat de Toledo. La conservació d'un bon nombre de manuscrits d'aquesta antiga tradició litúr- gica, entre els quals el més important és l'oracional festiu de Verona, d'entorn de l'any 700, practicament ja tots publicatsl, permet als investigadors d'entrar Qcilment en l'espes bosc de la riquesa dels seus textos, mentre que l'abundant legislació de tipus litúrgic dels concilis hisphnics facilita molt tracar les línies mestres de la seva formació i evolució. El bisbe, com a cap de la comunitat eclesial, és tarnbé el maxim responsable de la celebració del culte, i els bisbes hisphnics dels segles VI-VI1 compliren aquest deure amb gran interes i preci- sió. L'estudi d'aquestes intervencions episcopals en l'antiga legislació canbnica de la península iberica és l'objecte d'aquestes notes. 1. El IV Concili de Toledo de l'any 633 Entre tots els concilis hisphnics, gaudeix d'una importancia excepcional el IV Concili de Toledo, reunit l'any 633, sota la presidencia d'Isidor de Sevilla. En el seu canon 2, els 69 bisbes provinents de gairebé totes les esglésies del regne visigot, inclosa la Narbonesa,~acceptaren d'unificar tots els ritus litúrgics de la missa, de les matines i de les vespres, i de l'administració dels sagra- ments. El text del chnon és prou clar i no ofereix cap mena de dubte sobre la seva intenció i sentit: 1 . Cf. J. PINELL, LQs íatos de la antigua liturgia hispánica. Fuentes para su estudio, dins Estudios sobre la liturgia rnozárabe, Toledo 1965, pp. 109-164. 308 MIQUEL S. GROS I PUJOL «Post rectae f

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments