Affordable Access

Socijalna kohezija u Europi

Authors
Publisher
University of Zagreb, faculty of Law, Study centre for Social Work; revija.soc.politika@zg.t-com.hr
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

PRIJEVOD Razina zaposlenosti i socijalna sigurnost: paradoksi globalizacije* Ulrich Walwei Institut za istraživanja tržišta rada i profesija (lAB) Nuremberg, Njemačka UDK: 331:304.013 Ovaj članak dodiruje dva pitanja koja proizlaze iz konteksta globalizacije. PIVO, jesu li uspjeh politike zapošljavanja i održanje socijalne ravnoteže kompatibilni ciljevi? Za- tim, kako trajno poboljšati situaciju u zapošljavanju najugroženijih radnika na tržištu rada, koja je sada u mnogim zemljama vrlo nepovoljna? Uzimajući kao primjer zemlje izvoznice, kao što je Danska ili Nizozemska, ovaj članak pokazuje da stimulativna i zah- tjevna socijalna država može igrati ulogu katalizatora i može uspostaviti efikasne strategi- je kojima je cilj podizanje razine zaposlenosti. Toje moguće osobito onda ako se usmjere- nim akcijama uspostave regulativni mehanizmi primjereni ekonomiji i tržištu fleksibilnog rada, a da se pri tome zadrže izdašni socijalni transferi. ' UVOD: POSWEDICE GLOBALIZACUE ZA SOCUALNU SIGURNOST Od početka devedesetih globalizacija je postala lajtmotiv i credo politike i ekonomije. Značenje i doseg tog pojma ipak ostaje protu- rječan. Neki smatraju da internacionalizacija ekonomije nije novi fenomen. Ipak, nema ni- kakve sumnje da sve gušća mreža trgovačkih odnosa, ubrzani tokovi kapitala i povećanje di- rektnih investicija sve više približavaju nacio- nalne ekonomije. Tri su faktora ubrzala globalizaciju. Prvo, liberalizacija tržišta robe, usluga i kapitala ini- cirala je taj proces. Drugo, odlučujuću ulogu igralo je progresivno ukidanje trgovačkih re- strikcija, s jedne, i pojava svjetskih financijskih tržišta, s druge strane. Ovaj posljednji faktor osobito je povećao mobilnost kapitala preko državnih granica. Financiranje poduzeća i in- vesticije umnožili su se na međunarodnoj razi- ni. Uostalom, tehnološki progres u području informacija i komunikacija (osobito internet) te razvoj novih oblika transporta, omogućili su ostvarenje značajnih ušteda u prometu robe i ljudi, te širenju

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F