Affordable Access

Un nou enfocament de la geografía a partir de la transposició didáctica de Milton Santos. Una aplicació pràctica.

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ARTICLE_26 UN NOU ENFOCAMENT DE LA GEOGRAFÍA A PARTIR DE LA TRANSPOSICIÓ DIDÁCTICA DE MILTON SANTOS. UNA APLICACIÓ PRÁCTICA ANNA I. ARGILÉS PALOMO La humanitat viu avui una situació que molts autors qualifiquen de nova. Ens estem referint a la mundiaützació ogiobalització. A partir del segle xvi es comencen a mundialitzar les relacionseconómiques, sociais i poiítiques. El sistema capitalista es desenvolupa a mesura que les formes de vida del planeta evolucionen cap a una transformado important. Aquest desenvolupament ha donat lloc en els nostres dies a parlar de mundialització, ja que abans es tractava d'una mera internacionalització. (Santos, 1988) Per a Milton Santos, aquesta mundialització és perver- sa. Concentra i centraütza l'economia, el poder polític... Crea una cultura de masses, centralitza la presa de decisions i la informació que serveixen de base per augmentar les desigualtats entre pa'i'sos, entre classes sociais... Aquesta nova situació, encara que ja es comenfa a dibuixar després de la Segona Guerra Mundial, dona lloc a un nou desenvolupament teóric i metodológic de les ciéncies sociais, entre les quals trobem la geografía. D'aquesta manera, se'ns obra un nou camí que ens mostra quines son les categories d'análisi que cal subs- tituir perqué ja no teñen valor explicatiu. Albora, cal replantejar la ciencia geográfica a partir de les seves finalitats i no al servei d'interessos purament ptagmátics que no sempre obeeixen a la vocació de servir la societat. La transposició didáctica deis métodes d'análisi del geógraf Milton Santos ofereix l'oportunitat, d'altra ban- da necessária, d'actualitzar científicament la disciplina geográfica de TESO i el batxillerat i permet també transmetre tot un seguit de valors que serveixen per posar en práctica noves racionalitats i regulacions mes adients amb l'ordre desitjat per la humanitat en general i amb el lloc on vivim en particular Aquesta actualització científica porta implícita una re

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.