Affordable Access

Un nou enfocament de la geografía a partir de la transposició didáctica de Milton Santos. Una aplicació pràctica.

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ARTICLE_26 UN NOU ENFOCAMENT DE LA GEOGRAFÍA A PARTIR DE LA TRANSPOSICIÓ DIDÁCTICA DE MILTON SANTOS. UNA APLICACIÓ PRÁCTICA ANNA I. ARGILÉS PALOMO La humanitat viu avui una situació que molts autors qualifiquen de nova. Ens estem referint a la mundiaützació ogiobalització. A partir del segle xvi es comencen a mundialitzar les relacionseconómiques, sociais i poiítiques. El sistema capitalista es desenvolupa a mesura que les formes de vida del planeta evolucionen cap a una transformado important. Aquest desenvolupament ha donat lloc en els nostres dies a parlar de mundialització, ja que abans es tractava d'una mera internacionalització. (Santos, 1988) Per a Milton Santos, aquesta mundialització és perver- sa. Concentra i centraütza l'economia, el poder polític... Crea una cultura de masses, centralitza la presa de decisions i la informació que serveixen de base per augmentar les desigualtats entre pa'i'sos, entre classes sociais... Aquesta nova situació, encara que ja es comenfa a dibuixar després de la Segona Guerra Mundial, dona lloc a un nou desenvolupament teóric i metodológic de les ciéncies sociais, entre les quals trobem la geografía. D'aquesta manera, se'ns obra un nou camí que ens mostra quines son les categories d'análisi que cal subs- tituir perqué ja no teñen valor explicatiu. Albora, cal replantejar la ciencia geográfica a partir de les seves finalitats i no al servei d'interessos purament ptagmátics que no sempre obeeixen a la vocació de servir la societat. La transposició didáctica deis métodes d'análisi del geógraf Milton Santos ofereix l'oportunitat, d'altra ban- da necessária, d'actualitzar científicament la disciplina geográfica de TESO i el batxillerat i permet també transmetre tot un seguit de valors que serveixen per posar en práctica noves racionalitats i regulacions mes adients amb l'ordre desitjat per la humanitat en general i amb el lloc on vivim en particular Aquesta actualització científica porta implícita una re

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F