Affordable Access

Enric Ruiz-Geli

Authors
Publisher
Quaderns d'arquitectura i urbanisme
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

QUAN ... O Quan !'arquitectura és Visual i només Visual, la retina s 'ex· cita. Aleshores la forma és perspectiva, els colors són llum 5 i no materia. La realitat és una pregunta que apareix a la memoria de la nostra retina. Quan la percepció visual mul- tipliqui la seva velocitat x 3. amb la practica de les playsta- 6 tion, els nens en el cine veuran passar e ls frames, aleshores allo subliminal deixara de ser secret. l'habitant, en temps real. Aleshores el moviment i la cons- trucció són simultanis. Quan no perceóem ellímit entre realitat, render, miniatura i gran escenari, !'arqui tectura és cinetica i viatja entre noves tecnologies, noves realitats i noves sensibilitats. Quan !'arquitectura és estructura, i un arbre és estructura si el mires amb llum de dia, potser els focs artificials, amb llum de nit, també són estructura. Aleshores la nit es converteix en una pissarra negra, i !'arquitectura dibuixa i comunica no- ves cosmologies. Quan les noves tecnologies dibuixen, estudien i cons- trueixen digitalment o analogicament la realitat de la na- turalesa, aleshores l'arquitecte de The Truman Show diu: 7 "treu el Sol", i passa. Quan la real itat és visió, la mi llor invisibili tat és el camu- natge. 2 Quan vivim el diumenge immersos a Internet, ens comu- niquem en xarxa, mengem Matrix, tenim aparells Conectix, i noms com X.com, aleshores !'arquitectura consisteix a cons- truir links. Consisteix a respondre a quin ample de banda i a qu ina velocitat ens mourem. És poc sensible amb el nos- tre temps pensar en rebedor, passadís o distribui·dor, en comptes d'una altra complexitat com stargates, nusos i ser- vidors. Aleshores !'arquitectura construeix nuxos, passa- re l ·les, jardins artificials, travellings, feixos de llum a sota d'una estructura lineal, fractal o binaria. Una complexitat que fa de la disciplina quelcom interdisciplinar; del text, un hipertext; i de l'espai, l'interespacial. 3 Quan la distancia entre utopia i realitat, distancia qu

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments