Affordable Access

Construcció i valoració de la marca en l'economia global

Authors
Publisher
Paradigmes: economia productiva i coneixement
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

05_OrovalA.qxp:N4 05_OrovalA.qxp:N4 20/9/10 12:00 Página 32 Construcció i valoració de la marca en l’economia global La construcció d’una marca té dos pilars fonamentals: d’una banda, l’empresa; de l’altra, els consumidors. L’empresa construeix la identitat de la marca i els consumidors en configuren la imatge, dos conceptes que és imprescindible clarificar. Avui dia, la creació d’una marca s’hauria de fer tenint en compte el context de l’economia global, ja que, d’entrada, els consumidors locals tenen accés a les marques de qualsevol procedència i perquè, a la llarga, el desenvolupament natural de tota marca porta al mercat global. En les dues darreres dècades s’ha impulsat molt la valoració de les marques. La valoració relacional de la marca és clau per a la gestió, i la valoració econòmica i financera és important per a mesurar la marca com a actiu intangible, per a justificar les inversions i per a negociar en les adquisicions i en la concessió de llicències. JOSEP M. OROVAL 05_OrovalA.qxp:N4 20/9/10 12:00 Página 33 Els pilars de la marca comercial, l’empresa i el mercat La marca és una qüestió estratègica per a qual- sevol organització. De la marca en depèn, en gran mesura, que es puguin assolir els objectius organitzatius. De la confiança que inspira la marca d’una ONG, en depèn la capacitat de captar fons i atraure voluntaris. L’atractiu de la marca d’un club esportiu mourà el nombre de seguidors i l’obtenció d’ingressos per patrocinis, quotes de socis i entrades. El prestigi de la marca d’un centre de recerca facilitarà la incor- poració de talent i el finançament de projectes. En aquest article ens centrarem en les empreses, per a les quals la marca significa la possibilitat de fer una oferta diferenciada, tenir una base de clients i fidelitzar-los, capitalitzar les inversions de màrqueting i aconseguir ingressos i beneficis de manera sostenible. Les marques són importants per als consumidors, ja que faciliten l’elecció del producte, estalvien temps i e

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F