Affordable Access

Perancangan dan pengurusan projek peringkat pra-pembinaan kes kajian: Kawasan Majlis Perbandaran Sungai Petani daerah Kuala Muda Kedah / Ishak Bin Wahab

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Na Architecture

Abstract

KAJIAN SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR JABATAN PENGURUSAN HARTANAH INSTITUT TEKNOLOGI MARA TAJUK: PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PROJEK PERINGKAT PRA-PEMBINAAN KES KAJIAN: KAWASAN MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI DAERAH KUALA MUDA, KEDAH Satu projek yang disediakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat untuk penganugerahan Ijazah Sarjana Muda (kepujian) Pengumsan Hartanah DISEDIAKAN OLEH: ISHAK BIN WAHAB ME] 1997 MAKLUMAN KAJIAN PROJEK TAHUN AKHIR INI ADALAH MERUPAKAN HASIL DAYA USAHA PENYELIDIKAN PERIBADI PENULIS SENDIRI. SEGALA KELEMAHAN , KEKURANGAN DALAM PENULISAN INI HENDAKLAH DIANGGAP SEBAGAI SUATU PERKARA YANG TIDAK BOLEH DIELAKKAN. SEKIAN TERIMA KASIH (ISHAK BIN WAHAB) JABATAN PENGURUSAN HARTANAH, KAJIAN SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR, INSTITUT TEKNOLOGI MARA, SHAH ALAM, SELANGOR. COPYRIGHT © UiTM PENGHARGAAN Syukur Alhamdulillah kehazrat ALLAH swt kerana dengan izin, hidayat dan petunjukNya di dalam menulis dan menyiapkan penulisan projek tahun akhir ini. Disamping itu ucapan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Profesor Madya Dr Zainal Mohd Saad dan Puan Sariah Ibrahim yang telah menyelaras dan memberikan banyak tunjuk ajar dalam menjayakan projek tahun akhir ini. Ucapan terima kasih in! juga dihulurkankan kepada Puan Siti Maryam, Encik Ngah Embong, Puan Haspalela dan Encik Azmi Latif yang banyak memberikan panduan dan teguran semasa penyediaan projek ini. Rakaman setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak yang terlibat dalam menjayakan projek ini. laitu pihak Majlis Perbandaran Sungai Petani, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Perancangan Bandar, Jabatan Penilaian Perkhidmatan Harta Cawangan Sungai Petani, Pejabat Tanah Daerah Kuala Muda, Pemaju-pemaju Perumahan di bandar Sungai Petani dan Ir.Tuan Haji Soderi Ariffin yang sanggup meluangkan masa untuk memberikan maklumat yang berguna kepada saya. Akhir sekali penghargaan yang tidak terhingga buat isteri dan anak-anak tersayang

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F