Affordable Access

Mavro Orbini, Kraljevstvo Slavena. Zagreb: Golden marketing i Narodne novine, 1999.

Authors
Publisher
Croatian Academy of Sciences and Arts
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

00 Nulti arak.p65 497Anali Dubrovnik 39 (2001) DUBROV»ANIN MARIN RAFAELI O DVO- STAVNOM KNJIGOVODSTVU 1475. GO- DINE (otkriÊe nepoznate knjige i pisca) Talijansko izdanje knjige Benedikta Ko- truljeviÊa O umijeÊu trgovine, koje je priredio Ugo Tucci i tiskao 1990. godine, na osnovu dotad nepoznatih prijepisâ KotruljeviÊeva ruko- pisa, datiranih s kraja 15. stoljeÊa, pobudilo je u svijetu iznimni interes za tog dotad u svijetu slabo poznatog naπeg ekonomskog pisca. Za njega se sada interesiraju ne samo povjesniËari ekonomske misli i povjesniËari knjigovodstva, veÊ i svi oni koji se bave mediteranskim gospo- darstvom, trgovinom i poduzetniπtvom. Dokaz tome je i novopronaeni rukopis Marina Ra- faelija, DubrovËanina (kako on sam istiËe), koji je nastao upravo potragom za najstarijim poznatim prijepisom KotruljeviÊeve knjige O umijeÊu trgovine. Kristeller (1989) je, naime, upozorio da se najstariji prijepis KotruljeviÊeva rukopisa Ëuva u Nacionalnoj biblioteci u La Valetti (Malta) i da taj potjeËe iz 1475. godine, pa je on stariji od onih dvaju rukopisa, na temelju kojih je Tucci priredio novo izdanje KotruljeviÊa. IduÊi tim tragom dva su se nizozemska istraæivaËa upu- tile na Maltu i tamo naπle rukopis Marina Ra- faelija. Tako rastuÊi interes za KotruljeviÊa prido- nosi pojaËanom interesu za Dubrovnik i njego- vu gospodarsku povijest. Odraz su toga i meu- narodni simpozij, koji su organizirali zajedniËki HAZU i Hrvatski raËunovoa (tiskano u dva sveska 1996. i 1997.), kao veliki broj napisa, koji se pojavio u inozemstvu o KotruljeviÊu (vidi u prilogu u literaturi izbor napisa na tali- janskom, πpanjolskom, engleskom i nizozem- skom jeziku). Bez pretjerivanja moglo bi se reÊi da je o KotruljeviÊu u minulih deset godina objavljeno viπe radova, nego u prethodnih 430, koliko je do 1988. proteklo od njegove knjige. Veliki broj istraæivaËa ne bavi se samo knjigom KotruljeviÊa, veÊ ga sve ËeπÊe obrazlaæe s povi- jesnim, gospodarskim i kulturnim prilikama vremena i mjesta na kome je radio i p

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments