Affordable Access

IFRS 3 Rörelseförvärv – Varför uppfylls inte kraven?

Authors
Publisher
Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Ifrs 3
  • Ifrs
  • Immateriella Tillgångar
  • Goodwill
  • Implementeringsproblematik
  • Management Of Enterprises
  • Företagsledning
  • Management
  • Business And Economics

Abstract

Syftet med uppsatsen är att beskriva innebörden av de delar av IFRS 3 som utifrån vår problemformulering har relevans för uppsatsen. Vidare är även syftet att beskriva hur ett antal aktörer har tolkat och arbetat med delar av implementeringen av IFRS 3. Slutligen är syftet även att analysera delar av implementeringen av IFRS 3 mot bakgrund av ett antal redovisnings- och företagsekonomiska kriterier. Ett hypodeduktivt angreppssätt har använts vid de kvalitativa intervjuerna. Vidare användes ett induktivt angreppssätt vid arbetet med den kvantitativa metoden. Totalt har tio intervjuer genomförts och en webbenkät sammanställts och skickats ut. Teorin består av IASB: s standarder, tidigare forskning samt rekommendationer från FAR SRS. Empirin består av kvalitativa intervjuer samt en kvantitativ webbenkät. Studien har visat att standarden i stort ställer rimliga krav gällande identifieringen av immateriella tillgångar, värderingen av dessa samt upplysningskraven. Orsakerna till att brister i implementeringen finns verkar enligt studien vara en blandning av framförallt en kostnadsfråga och försiktighet, men även till viss del bristande kunskaper. Den övergripande åsikten om standarden är enligt studien att den är svårtillämpad. Revisorerna har visat sig ha en stor roll i arbetet omkring standarden. Det råder delade meningar om framtiden. Vissa tror att IASB kommer att behöva anpassa regelverket, andra att kraven på företagen kommer att öka.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F