Affordable Access

E-ticaret şirketlerinin markalaşma süreci:<br>amazon.com ve yemeksepeti.com

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Uluslararası İşletmecilik Bilim Dalı İşletme Bölümü
Publication Date
Keywords
  • Sanal Işletmeler=Virtual Enterprises<Br>Elektronik Ticaret=Electronic Commerce<Br>Marka=Brand<Br>Mar

Abstract

2000'li yılların başlarından itibaren tüm dünyada, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgi toplumuna yönelik girişimler yoğunlaşarak artmaktadır. Bilgi toplumuna geçiş sürecinin en önemli faktörlerinden olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, çok hızlı bir şekilde yaygınlaşan ve yeni bir ticaret kavramı olan “e-ticaret”i ortaya çıkarmıştır. İnternet ortamındaki fırsatları gören birçok yatırımcı e-ticaret şirketleri kurmaktadır. Sanal şirketler ardı ardına faaliyete geçmektedir. E-ticaret şirketlerinin sayısının çoğalması rekabeti arttırmaktadır ve internet ortamında faaliyette bulunun bu şirketler markalaşmaya gereksinim duymaya başlamaktadır. Fiziksel ortamda faaliyet gösteren şirketler gibi e-ticaret şirketleri de markalaşma süreçlerine odaklanmaktadır ve marka yönetimine önem vermektedir. Sanal ortamın fiziksel ortamdan farklı yapısı göz önüne alınarak elektronik ticaret şirketleri markalaşma süreçlerinde farkı noktalara dikkat etmeye başlamaktadır. Bu çalışmanın birinci bölümünde bilgi toplumuna geçiş sürecinin önemli unsurları olan yeni ekonomi ve internet kavramları açıklanarak e-ticaret konusu detaylı bir şekilde anlatılacaktır. İkinci bölümde markalaşma başlığı altında internette markalaşma sürecine odaklanılacak, e-ticaret şirketlerinin markalaşma süreci açıklanacak ve marka yönetimi kavramına yer verilecektir. Son bölümde ise Dünya'dan ve Türkiye'den marka olmuş elektronik ticaret şirketlerine birer örnek verilerek markalaşma süreçleri açıklanacaktır. Dünya'dan Amazon.com ve Türkiye'den Yemeksepeti.com şirketleri incelenecektir.Anahtar kelimeler: Sanal Şirketler, E-ticaret, Marka, Markalaşma, İnternette Markalaşma, Marka Yönetimi, Marka Değeri.<br />Since the last years of 20. century, in all of the world, at international and national wide, attempts to turn into information society increasing continuously. Developments at information technologies, which is the most important factor of entering the process of information society, reveal a new concept named “E-commerce”. In recent years, e-commerce spreads rapidly.Many entrepreneurs realizing opportunities on internet start e-commerce companies. New virtual companies start operations day by day. Increasing numbers of e-commerce companies leads to intense competition, so those companies operating on internet need to branding. Like companies operating in physical environment, e-commerce companies also focus on branding process and mind brand management. Taking notice of different structure of virtual environment from physical environment, e-commerce companies start focusing on distinct points of branding process. In the first chapter of this study, new economy and internet, which are the important factors of process of entering the information society, are explained and the subject of e-commerce is stated in detail. In the second chapter, under the title of branding, branding process on internet is focused, branding process of e-commerce companies is explained and the concept of brand management is stated. In the last chapter, it is given an example from world and from Turkey to e-commerce companies which are important brands. Amazon.com from world and Yemeksepeti.com from Turkey is studied.Key words: Virtual Companies, E-commerce, Brand, Branding, Online Branding, Brand Management, Brand Value.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments