Affordable Access

Assaig monografich sobre les cicindeles catalanes

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Assaig monografich sobre les cicindeles catalanes Ivsrnr^^i^^ l'nrni,n^'n n'lli^ruK^.^ N^r^^K^i. Resuui "Total ^l' cutra^les. ... ... ... "I'utal ale sorti^lcs. ... ... ... I'll caixa .... ... %7 %7 I Willisi(; (It, socis--l",.", r(I)l1tiada per vilit X'()t.,; y sis abstcliciolls la pr( )l )(),"ta d C soci 111111wrari (I tic A f avo r (ld I )r. I). I )all (1, A 1-cl I Y de I laildolit sc cli la scssi(') passada. 'o m it Ilicacions- 1,',l "Clivor Fcrr^ 14-cix till lwtablc tre- ball (Itic pwta per titol "S(dwe plallta's 111all(wiltlillas", (ICI (Itic lic 's atltm- cl Dr. 1). Carles Pati. -1). 1-11asi de Saprra ^ dc Castellarliall 11c,"'CiN A C() itiI Iltut ('i(') I't part dcl scu trcball "Cal;'tIMI (1('l lxpi(b')ptcrs de ("Itallillya", C( )1-1-c"l )(mclita ;'t ]a " 1^'alllflia I 'icacilidac". -l"ilialluclit, cl scil - ()I- I'l-csidellt proposa, y aixis ,;' accorda, (Ille 'I Coliccil Directiti I;c 1-(Itlll(lxi 11MIMItIlliclit cl dissaptes ;'t les 1 o. y (I tic Ts scll^ or ( ii fre d; I, Wylill y -I t I I I cadc I I a, pre I l,("t I i I I jm)ssc'^- si(') dcls respcCtitis cArreclis, pc 'I"; (Itl(' hall ^iggllt cle,("it..", ('11 la vi- im9a s"06 de la _Imaa AwdMi, ja (luc han cstat inijwssibilitats de fcr-ho avily, pcl- ]m culliplir clicarc ('IS vilit dic,^ rcglalllclllari,^ de 1' aprovaci611 (IC kL ITfol-ill't dcls Fstattits per I'Alltoritat. Y SC11S 111C^ S' 1;1 SCSl'i(') A ICS 2,J. ASSAIG MONOGRAFICIi S^^RKH LN_^' CICIN^ELES CATALANES PHK I;UGENI I"ERRER \' I^AL:1fAU La lamilia L i ^'i ^ n^^;i.i n:^i^:, notable no ;uls per la hernx^sura ale u^s c^^^ecic^ ^ ^^er ,c; formes rarer, ^in^i ^^er sa viola plena ^l' acti- vilat _y clc ram^^iny^a, atrau tot sc^nit ics n^ira^lcs ^lcls natnralistrs y a^^urtczu^s ^luc cstu<licn y admircn I' important or^irc ^lcl Col^•^^pt^ r^s. INS1111 I, CA[ ALAN.% n'Ih,;ioo:^ N.AruI xI I )c ICs 5,000 e,pecics (dues pock mes () meny.'s, tc acluesta familia, sods ,c troves a Itu-opa lines (to, clue 'n; representen tau cols dt

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F