Affordable Access

NEKE KARAKTERISTIKE JEDNE SKUPINE OVISNIKA O HEROINU

Authors
Publisher
University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Ovisnici
  • Heroin
  • Obilježja
  • Addicts
  • Heroin
  • Characteristics

Abstract

67 UDK:343.9 Zaprimljeno: STRUCNI CLANAK NEKE KARAKTERISTIKE JEDNE SKUPINE OVISNIKA O HEROINU Mirjana Nazor Fakultet Prirodoslovno matematidkih znanosti i odgojnih podrudja Split Saietak: U istraiivanjuje sudjelovalo 50 ovisnika o heroinu, 47 muikaracs i 3 iene. Raspon njihove dobi bio je od 17 do 30 godina, a raspon heroinsktg staia od 2 do l0 godina. Sa .svakim ispitanikom voden je razgovor tipa storia di vita. Uz to, individualno je primjenjen Cornell-indeks i Rosen- bergova skala samopoitovanja. Rezultati se mogu saieti na sljedeii natin: od 50 ispitanih, tro-jica su vanbratna djeca, tetvoro je u djetinjstvu bilo suoteno s rastavom roditelja. 20-oro ispitanih su bili prvorodena djeca, od tog,a sedmorica jedinci. Skolski uspjehje u osnovnoj ikoli bio znatno bolji nego u srednjoj. Samo jedan nije zavriio osnovnu ikolu. Na 37 ispitanika prim-jenjen je Cornell-indeks i Rosenbergova skala samopoitovanja. Rezultati na Cornell-indeksu ukazuju da 20-oro ispitanih imaju iznadprosjetno zastupljen asteniini sindrom, 9 iznad- prosjetno zastupljen konverzivni i steniini sindrom, I0-oro ispitanih ima u iznadprosjetnoj mjeri zastupljena sva tri faktora. Prosjetan rezultat na Rosenbergovoj skali samopoitovanja iznosi 23,6. Na tetiri od deset skala uoteno je veliko slaganje medu odgovorima ispitanih, dokje na ostalima izrazita rasprienost. Velitina uzoraka ne dopuita generaliarcije, ali ipttk pruia zan im lj iv e info rmac ij e. Kljuine rijeti: ovisnici, hercin, obiljelja Psihoaktivne droge su supstance koje proiz- vode vi5e promjena u raspoloZenju, emocijama, percepciji ili funkcioniranju mozga osobe koja ih konzumira (Edwards, 1983; Schuckit, 1984 prema Sullivan & Thompson, 1988). S obzirom na farma- kolo5ka svojstva i nadin njihova djelovanja, droge se najde5ie dijele na: depresore, stimulanse, inhala- tore i halucinogene. Heroin kao narkotik pripada skupini depresora srediSnjeg Zivdanog sustava. IstraZivanja rizidnih dinitelja koji bi mogli ude- cati na pojavu ovisnidkih pona5anja, tj. pov

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F