Affordable Access

Quart trimestre 1992

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Quart trimestre 1992 O I és que són pararnetres diferents, les ternperatures i les pluges, pero no independents; si rnés no, així ho hern pogut 0bSe~araqUeSt rnés de novernbre, on les pluges han estat nul4es. Corn a contrapartida, les ternperatures han estat Ileugera- rnent superiors a les norrnals; si prenern percas els dos últirns any, els valors ternics rnitjans enregistrats van ésser de Sordre de 3OC inferiors als d'aquest. Podern indicar, per altra banda, el descens terrnic que s'ha produit al desernbre en relació als rnesos anteriors, que varia en 5-6OC, arnb la qual cosa es produeix un trencarnent brusc arnb el període anterior. Així rnateix, durant aquest mes de desernbre hern enregistrat una oscil.lació de 5'5OC, que ha estat la mínima d'aquest any. TMA TM t' trn trna oscl l/rn2 t/d Octubre 28 20'2 15'7 11'9 5 8 3 69 12 Novernbre 25 20'3 15'3 10'3 4 1 O O O Desernbre 19 13'4 10'6 7'9 3 5'5 185 6 Quan tot apuntava a parlar de I'any rnés plujos dels quals tenirn registre, se'n presenta un fi d'any d'allo rnés eixut, un novernbre arnb Ol/rn2 i un desernbre a uns rnigrats 18511rn2. Són sens dubte anecdotiques o si rnés no anorrnals aquestes pre- cipitacions, corn també ho van ser els 1681/rn2 recollits el juny. De totes rnaneres, no podern dir, en conjunt, que aquest any hagi estat escarransit, si rnés no pel que fa a pluges. Ja fa dinou anys que tenirn 0bse~atori rnetereologic a Alcover, gracies al qual podern fer realitat aquesta secció del Butlletí. Aquest any ha estat forca interessant pel que fa als fenornens clirnatics ocorreguts. Així, siobse~ernelctirnograrnaconfeccionatperaaquestany 1992 i més concretarnent la corba que dibuixen les dades terrniques, observarem que les ternpe- ratures han-experirnentat un ascens rnoderat i progressiu al llarg de I'hivern i primavera, i que arriben al mes de rnaig -juny, en que aquestes s'han rnantingut una mica irnrnobils, a causa de les irnportants pluges recollides en aquests dos rnesos que no

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F