Affordable Access

Reptes ètics de l'atenció a la gent gran

Authors
Publisher
Universitat Ramon Llull
Publication Date

Abstract

Reptes ètics de l’atenció a la gent gran Resum. El notable augment de la longevitat en la nostra societat és una bona notícia: vivim més i possiblement millor. Però a la vegada planteja nous reptes, també ètics. És en aquesta òrbita que presentem aquestes reflexions, les quals pretenen aportar una visió en termes de coresponsabilitat. El marc conceptual de partença és el que anomenem «La quadratura circumscrita de l’ètica aplicada» (Nello, 2001): la necessària articulació de les res· ponsabilitats que pertoquen a totes les parts implicades en un determinat fenomen social –en el nostre cas, l’atenció a la gent gran– sense que aquestes restin delegades exclusivament als professionals. Així, caldrà incloure també les responsabilitats dels familiars de la gent gran i de les persones cuidadores que sovint els ajuden, sense excloure, en la mesura del possible, la responsabilitat de la mateixa persona gran. Afegir les responsabilitats de les institucions sanitàries o socials que presten atenció a la gent gran. Considerar les responsabilitats que recauen en diversos estaments polítics, legislatius o executius, sense menystenir la responsabilitat del gruix de la societat, la qual, com a organisme viu i articulat del conjunt de la ciutadania, marca el llistó ètic de l’expectativa davant d’un fenomen com el de la gent gran i el seu abordatge responsable. Paraules clau: envelliment, coresponsabilitat, ètica. Ethical challenges in elderly care Summary. The remarkable increase in longevity in our society is good news: we live more and possibly better. But at the same time it poses new challenges, which can also be ethical. In this perspective, we present these thoughts, which aim at providing a vision in terms of co·responsibility. Our background is what we call «The circumscribed squaring of applied ethics» (Nello, 2001): the necessary arrangement of responsibilities that cor· respond to all those involved in a certain social phenomenon –in our case, elderly care· without them being e

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.