Affordable Access

Informe sobre la possibilitat que té l'Institut d'Estudis Catalans d'obrir delegacions fora de l'àmbit geogràfic de Catalunya

Authors
Publisher
Anuari de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Informe sobre la possibilitat que té l'Institut d'Estudis Catalans d'obrir delegacions fora de l'àmbit geogràfic de Catalunya Informe sobre la possibilitat que to l'Institut d'Estudis Catalans d'obrir delegacions fora de 1) ambit geografic de Catalunya Introduccio EI president de 1,1nstitut d'I".studis Catalans (IEC) ha demanat a Ia Socie- tat Catalana d'Estudis Juridics que emeti un breu informe sobre la possibi- litat d ' obrir una delegacio de l'IEC fora de Catalunya. Antecedents Per tal de poder arribar a tenir on criteri que ens fonamenti una conclu- sib, hem de comen^ar fens una analisi de la normativa que regula I'IEC. En primer floc ens trobem amb el Decret num. 3118/76, del 26 de no- vembre de 1976, amb que Cl Consell de Ministres a proposta del ministre d'Educacio i Ciencia, disposa: Art. 1 r. S'atorga reconeixement oficial de l'Institut d'Estudis Catalans, cor- poracio academica, cientifica i cultural, I'ambit d'actuacio del qual s'estendra a les terres de llengua i cultura catalanes. 125 .Art. _'tt. ".tpruvcn ck I.^t.Ittitti (IC I Lutittit ^I I.'ttitII l .u.tl.ut,, cI tcyt dcI lu.iI es publica com a annex (aquest Reial decret. Mes endavant, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, del dia 29 de mare de 1987, publica el Decret 120/1987, del 9 d'abril, pel qual la Ge- neralitat assumeix les competencies exclusives en materia d'acad emies amb seu central a Catalunya, el qual preveu en els dos primers articles: Art. 1 l.a Generalitat de Catalunya assumeix la competencia exclusiva en materia d'academies que tinguin la seu central a Catalunya. Art. 2 Les academies a que fa referencia aquest Decret son corporations de dret pu- blic, que tenen com a finalitat principal la investigacio en el camp de qualsevol ciencia o art. L'IEC va complir la disposicio transitoria del Decret suara esmentat que feia referencia a la inscripcio de les academies constituides fins ara amb sent a Catalunya, i, mitjancant una Resoluci6 del 17 de maig de 1989,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments