Affordable Access

Decadència i pervivència d'una classe rendista: història oral dels hisendats gironins (1930-2000)

Authors
Publisher
Revista d'etnologia de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

La recerca d'acció al nord de l'estat de Nova York: el desenvolupament comunitari a partir del treball en equip Nota del coordinador: en aquest article s'intenta mostrar com l'antropoleg en aplicació, fins i tot el més experimentat, necessita saber treballar en equips multidisciplinaris, caracteritzats també per interessos múltiples, per tal de fer que els metodes i coneixements en antropologia siguin eficaqos en tot projecte. També se subratlla el fet que un projecte de desenvolupament comunitari aparentment simple, si es porta a terme d'aquesta manera, permet contribuir a un canvi social positiu i també a un desenvolupament tant metodologic com teoric, en les ciencies socials. Editor's note: In this essay, it attempts to point out how even the most skilled applied anthropologist needs to have the capacity to work on multi- stakeholder and multi- disciplinary teams in order to make anthropological methods and knowledge an effective element in any project. It also stress the point that an apparently simple community development project, when carried out in this way, is both able to contribute to positive social change and to contribute to both methodological and theoretical development in the social sciences. Traducció: V. Dot i Ronald Puppo Universitat de Vic El camp de la recerca social aplicada no es limi- ta de cap manera a l'antropologia. Totes les dis- ciplines de les ciencies socials, en els seus orí- gens, prometien millorar la societat a través de l'acció directa i comptaven amb el suport de re- formadors socials i també de figures acadcmi- ques (Ross, 199 1; Lengermann i Niebrugge- Brantley, 1998). Ara bé, malgrat el desenvolu- pament de l'antropologia aplicada, l'antropolo- gia en el seu conjunt continua aportant poc en aquest sentit al costat d'altres disciplines com ara lfeducaciÓ, el treball social, l'avaluació dels programes socials i la planificació ... tot i que en- tre les ci2ncies socials conven

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments