Affordable Access

Izvori za povijest zdravstva u Državnom arhivu u Zagrebu od sredine 19. do sredine 20. stoljeća. Sv. 1-2. Priredile Horvat, K. i Molnar, B. Zagreb : Državni arhiv u Zagrebu, 2011.

Authors
Publisher
Croatian State Archives; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

378 Prikazi i recenzije / Reviews. Arh. vjesn. 55(2012), str. 319-385 dokumenata, a osobita pozornost posve≥ena je povijesti uprave, razredbenim i klasifikacijskim sustavima i sadržajima, strukturi i hijerarhijskim vezama, administra- tivnom i registraturnom poslovanju. Prikazana je struktura upravnih tijela u BeËu i Dalmaciji te opisane njihove funkcije i veze. Bez poznavanja povijesti stvaratelja nije mogu≥e ostvariti kvalitetan pristup gradivu nastalom njegovom djelatnoš≥u. Zahvaljuju≥i autoriËinu trudu, ova sinteza rasvijetlit ≥e put istraživaËima pri prouËavanju povijesti institucija, ali i sveukupne politiËke, socijalne i kulturne povijesti Dalmacije 19. stolje≥a. Radoslav ZaradiÊ Horvat, K., Molnar, B. (prir.). Izvori za povijest zdravstva u Državnom arhivu u Zagrebu od sredine 19. do sredine 20. stoljeća. Sv. 1-2. Zagreb : Državni arhiv u Zagrebu, 2011. U Državnom arhivu u Zagrebu Ëuva se ukupno 17 fondova zdravstvenih i so- cijalnih ustanova i službi iz tzv. F klase (prema nacionalnoj arhivistiËkoj klasifikaciji). U prva dva sveska VodiËa kroz fondove i zbirke Državnog arhiva u Zagrebu, objavljena 2008. i 2010, ti fondovi su arhivistiËki opisani na razini vodiËa, valorizirani, te dani is- crpni popisi njihove bibliografije i sumarni popisi njihovih dopunskih izvora u arhiv- skim i srodnim ustanovama. Ova dvosvešËana monografija nastavlja navedeni rad. Prva knjiga sadrži arhivistiËki opis znaËajnijih arhivskih fondova, a druga ilustrativni opis s mnoštvom fotografija, nacrta i plakata. Treba istaknuti da je projekt bio popra- ≥en i prigodnom izložbom. Prva knjiga. Fondovi i zbirke. I-XIII + 282 str. Prva knjiga je obavijesno pomagalo, tematski vodiË posve≥en izvorima za po- vijest zdravstva u devetnaestom i u prvoj polovini dvadesetog stolje≥a. U njoj je de- taljnije prikazano 13 fondova razliËitih zdravstvenih i socijalnih ustanova grada Zag- reba, koji su okarakterizirani kao primarni izvori za povijest zdravstva, a ukupno sa- drže 143,55 d/m gradiva. Prikaz

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F