Affordable Access

Het Visscherijblad 30 januari 1942

Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Marine Fisheries
  • Ane
  • Belgium

Abstract

TIENDE JAARGANG — Nr. 5. WEEKBLAD -* M l » ] 71 OBNTIBMBN VRIJDAG 30 JANUARI 1042 ijCHTEN 16.33 16.35 16.37 16.38 16.40 16.42 16.44 16.45 16.47 16.49 16.51 16.53 16.54 J6.56 16.58 17.00 17.01 17.03 17.05 17.07 17.08 17.10 17.12 17.14 17.16 17.17 17.19 17.21 * ' —eBScÆ’ „ __‘ V -» *30 «T <*> Wh W i S B B g l E E S Í Í I Deze tabel ff soft I het w ezenlijk uur Iro/firens dc zon. ENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL» Drukken) en Burni : TELEFOON 72.558 NIEUWPOORTSTEENWEG, 44, OOSTENDE Postcheckrekening 1070.93 Verschijnt eiken Vrijdag avond ABONNEERT. U OP ADVERTEERT IN « H ET VISSCHËRIJBLAD » ABONNEMENTEN» BINNENLAND : Een laar, 36 frank; 9 m aanden, 27 frank; • maanden, 18 frank; 3 maanden, 12 fr, BUITENLAND; 66 frank. IV. — De Opleiding van den Visscher V. (vervolg) . De Provincie beschikt over h e t noo- Idige gezag en de noodige m iddelen, h a a r ¡bestuur zou de eenvorm igheid van h e t «onderwijs in de drie visscherijvakscholen ■verzekeren, a lsook een. eenvormige be- loordeeling bij h é t afném en der exam ens Ivoor de kustvisscherij. . I Zij zou keurleeraars kunnen aanw er­ k en die beurtelings, in de drie visscherij- ! vakscholen onzer kust, zoowel aan h e t I toekomstig dek, ais m achinepersoneel leen grondig onderrich t zouden verstrek­ k en in . h u n n e specialiteit. I Zij zou te n slo tte ons visscherijonder- I wijs z e k e re 'u itin g e n kunnen besparen ¡van a fg u n st en v a n naijver die in den I grond n ie ts te m aken hebben m et h e t ■vakonderwijs en w aarbij d it laa ts te ook ■niets te w innen heeft. I De huidige' toestanden . zijri gunstig Ivoor een h e rin rich tin g van ons vissche- Irijonderwijs volgens nieuwe rich tlijnen |en de ervaring v an h e t verleden is d aar lom aa n te tooriën welke wegen in de ¡toekomst m oeten worden, opgegaan. 'A ■ De opleiding to t de groote diepzee- Lw schérif .ïStelt n a tu u rlijk ' andere en I zwaardere eïschen d an dezG to t d

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F