Affordable Access

Методичні вказівки і завдання для організації самостійної роботи з дисципліни «Професійна іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.17020201 «Охорона праці»).

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Профессиональный иностранный язык

Abstract

2014 печ. 407М для сам работы 5 курс ОПР СДЕЛАНО МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ ППРРООФФЕЕССІІЙЙННАА ІІННООЗЗЕЕММННАА ММООВВАА (АНГЛІЙСЬКА МОВА) (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.17020201 “Охорона праці”) ХАРКІВ – ХНУМГ – 2014 2 Методичні вказівки і завдання для організації самостійної роботи з дисципліни «Професійна іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.17020201 «Охорона праці») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. Н. І. Видашенко. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 32 c. Укладач: Н. І. Видашенко Рецензент: зав. каф. ін. мов, канд. філол. наук, доцент О. Л. Ільєнко Рекомендовано кафедрою іноземних мов, протокол № 2 від 4.9.2013 р. 3 ВСТУП Методичні вказівки рекомендується для організації самостійної роботи студентів 5 курсу спеціальності «Охорона праці» денної форми навчання. Головною метою збірника є формування навиків читання і розуміння інформації з англомовних джерел, що відповідає вимогам професійно- орієнтованого навчання іноземною мовою. Зміст завдань відповідає вимогам програми учбової дисципліни «Професійна іноземна мова», тематика текстів сприяє поширенню обсягу сучасної англійської лексики ділового спілкування. CONTENTS ВСТУП 3 PART ONE 4 BUSINESS ACROSS CULTURES (PART 1) 4 BUSINESS ACROSS CULTURES (PART 2) 7 BUSINESS ACROSS CULTURES (PART 3) 10 PRESENTATIONS: PREPARATION AND INTRODUCTION 13 PRESENTATIONS: MAIN PART 16 PRESENTATIONS: CLOSING AND QUESTIONS 18 PART TWO 21 MY PRESENTATION 21 PART THREE 23 WRITING A CV 23 PART FOUR 2

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments