Affordable Access

Download Read

Lexique nº 16, Villeneuve d'Ascq (France), Press universitaires du Septentrion, 2004, 272 p. [La formation des mots : horizons actuels]

Authors
Publisher
Estudis Romànics

Abstract

untitled És obvi l’interès de l’estudi per a línies de recerca diverses que inclouen des de la lingüística contrastiva i la pragmaestilística fins a la traducció i l’ensenyament de llengües. Dins del camp dels marcadors discursius, la investigació presenta novetats certament significatives, com ara el fet de centrar-se en la narració oral i no en la conversa espontània, segons ha estat habitual en els treballs sobre el tema. A més, demostra, com ja havien indicat alguns autors, que el gènere discursiu con- diciona en gran mesura l’ús i la freqüència d’aparició d’aquestes unitats. La identificació i anàlisi dels marcadors pragmàtics compostos constitueix una altra aportació important, atès que aquestes peces, que havien passat desapercebudes, s’han revelat freqüents i molt rendibles en la construcció del relat, especialment en català. De fet, a pesar que el nombre d’estudis publicats en la nostra llengua és ja considerable, enca- ra queden llacunes al voltant del tema. En aquest sentit, l’obra és veritablement enriquidora, per tal com permet comprendre en profunditat el paper, fins fa ben poc negligit, d’elements fonamentals en la comunicació oral. Des d’aquest punt de vista, destaca la inclusió en el corpus de formes no normatives com ara bueno, que, lluny d’omplir un buit en el discurs, és un marcador molt expres- siu, amb una forta càrrega il.locutiva que no presenten elements propers com ara bé. Finalment, el fet de contrastar amb l’anglès i aparèixer en una editorial tan prestigiosa com la John Benjamins no pot sinó contribuir a la difusió de la recerca i al coneixement del català. En síntesi, ens trobem davant d’un treball intens i rigorós que atorga als marcadors pragmàtics l’estatus discursiu que els correspon, en un estudi on la complexitat del tema no entrebanca la cla- redat expositiva. Un llibre indispensable per als investigadors, que esdevindrà sens dubte obra de referència en aquest camp. Maria Josep MARÍN JORDÀ Universitat Politècnica de València Lexique, n° 16, Villeneuve

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments