Affordable Access

Suradnja zagrebačkog DIOKI-ja i talijanske Plastotecnice: proširenje i upotpunjavanje proizvodnog asortimana

Authors
Publisher
Society of Plastics and Rubber Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

80-83intervju belosevic.vp 82 }e se me|u sobom prilago|avati da budu konkurentni prema van, odnosno da sumar- no mogu drugim granama industrije – auto- mobilskoj, prehrambenoj itd. – isporu~ivati potrebne artikle. No to se mo`e ostvariti samo na jednome mjestu, {to zna~i da ne mogu postojati mali, parcijalni interesi 25 ili 50 prera|iva~a. POLIMERI: Kako mogu Dru{tvo za plastiku i gumu i ~asopis POLIMERI pomo}i u napori- ma za unapre|enje polimerstva u Hrvat- skoj? Osje}aju se, naime, posljedice slu`be- ne znanstvene politike koja inzistira na be- splatnom izvozu rezultata istra`ivanja u ino- zemstvo. Time znanstveni radnici nisu zain- teresirani za takve aktivnosti. Osim mo`da sudjelovanja u pojedina~nom rje{avanju problema. BELO[EVI]: Mogu puno pomo}i. Suradnja svih institucija i udru`enja koji rade u po- dru~ju plastike itekako je nu`na. Svakako treba na~initi raspodjelu poslova u tome. Dru{tvo za plastiku i gumu je dru{tvo in`en- jera, proizvo|a~a i prera|iva~a polimera. Zna~i, imamo udru`enje industrije i udru- `enje osoba, a ~asopis POLIMERI je stru~an ~asopis, jedini koji u tom dijelu postoji. Sve asocijacije i ~asopis veoma su va`ni za na{e okru`je. Trebamo se razvijati, a ponajprije sura|ivati, i tada }e sve to biti korisno za in- dustriju. POLIMERI: Za kraj jedno pitanje vezano uz jedan va{ nedavno objavljeni intervju. U nje- mu ste naglasili potrebu ~uvanja nafte i pli- na za potrebe proizvodnje polimera, a da se za pogon vozila tro{i biogorivo na temelju proizvodnje iz polja. Na{i su suradnici tije- kom nedavnih konferencija za novinare veli- kih korporacija u povodu izlo`be K'07 sazna- li da se one okre}u prema sirovinama iz pol- ja. Postavlja se pitanje kako }e takva orijen- tacija na sve iz polja utjecati na cijenu hrane. A posebno, sve se u~estalije tra`i uvo|enje biorazgradljivih vre}ica. Premda struka tvrdi da su one lo{ije od klasi~nih. Molimo va{ ko- mentar. BELO[EVI]: Rekao sam sljede}e. Nafta i dio plina, konkretno etan, jedini su realni izvor za proizvodnj

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments